Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Trafik och kommunikationsverket Traficom utfärdar förbud mot framförande av vattenfarkoster med hjälp av motorkraft på Högbensjön i Ingå och Raseborgs kommuner enligt det bifogade kartutdraget. För...
Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har nu hunnit norrifrån ner till Nystad. Den nya sjökortsserien E (Bottenhavet) har publicerats. De...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 23.5.2024 fattat beslut om tillfällig avstängning av Jomalvik kanal med stöd av de säkerhetsaspekter som föreskrivs i Sjötrafiklagens 100 §. Avs...
Lagen om passagerarfartygs personlistor förpliktar till insamling och anmälan av passageraruppgifter för söknings- och räddningsinsatser vid eventuella olyckor. I framtiden måste denna informatione...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...