Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Högklassiga och allt snabbare kommunikationsnät och information som förmedlas via dem utgör en plattform för nya tjänster, applikationer och innovationer för såväl näringslivets som konsumenternas ...
Hur ska utsläppen från sjöfarten kunna minskas? Hur får vi ut det mesta av ny teknik för att göra sjötrafiken ännu säkrare? Att tackla dessa frågor är viktigt för Finland. Därför strävar Finland oc...
I samband med att tankfartyg med flytande bulklaster, dvs. kemikalier, rengör sina tankar till havs kan till och med hundratals liter skadliga och farliga kemikalier hamna i havet vid ett och samma...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat nya sjökort för området mellan Jakobstad och Vasa. De nya kartornas uppgifter om djup och farleder har uppdaterats enligt höjdsystemet N2...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...