Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Under coronatiden har båtlivet blivit populärt och båtköp har varit livligt. Under januari-augusti 2021 var antalet första registreringar av farkoster totalt 4 899, vilket är 9 procent mer jämfört ...
Redovisning av farledsuppgifter i S-57 ENC-sjökorten förnyas till följd av farleds- och sjökortsreformen N2000. Ändringen berör enbart farledsklasser 1 och 2, det vill säga huvudlederna för handels...
Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom för att utfärdande av ett förbud mot trafik med farkoster i farleden Södra Finlands vinterfarled I när farleden är isb...
Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom för att utfärdande av fartbegränsningen 9 km/h för farkoster i farleden Södra Finlands vinterfarled I utanför Bodö mel...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om att fortsätta trafikplikten mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Estland till slutet av april.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar 27.3–25.4.2021 det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken samt i inrikes sjöfart inom område...