Sjöfart

Transport- och kommunikationsverket Traficom förnyar och utvecklar sjökortsdata för Vuoksens vattendrag. Under den isfria säsongen åren 2022 och 2023 utförs djupmätningar i områden på sträckningen ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar fartbegränsningen 10 km/h för farkoster i broöppningen och dess infartsområden som är belägna inom en enskild farled under byggarbetet för Kron...
Europeiska unionen har den 8 april 2022 utfärdat en förordning genom vilken sanktionerna mot Ryssland skärps på grund av kriget i Ukraina. Sanktionerna kommer att gälla fartyg som är registrerade u...
Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar statsunderstöd för utvecklings-, planerings- och forskningsarbete som gäller enskilda vägar för åren 2022–2024. Ett anslag om cirka tre miljone...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...