Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Kommunikationsministeriet har tillsammans med Transport- och kommunikationsverket gett ut en efterhandsutvärdering av covid-19-lagstiftningen. I rapporten granskas den temporära lagstiftning som 20...
Internationella sjöfartsorganisationen IMO har kvalitetsreviderat över hälften av alla sina medlemsstater. Finland står i tur i oktober 2024. Genom kvalitetsrevision av sina medlemsstater strävar I...

Båtförare, lär dig väjningsreglerna

Många har nu blicken inställd på att njuta av den finska sommaren till sjöss. Den livliga säsongen för fritidsbåtar betyder också en ökad mängd möten mellan alla sjötrafikanter, där ett tillbud är ...
Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger sjötrafikanter nya och mer detaljerade sjökort. Reformen har framskridit från Bottenviken till Kvarkenområdet när den nya sjökortsserien F har publicerats. ...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...