Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjöfart

Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom utfärdande av förbud mot framförande av vattenfarkoster med hjälp av motorkraft på Högbensjön i Ingå och Raseborgs kom...
Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, Arsenio Antonio Domínguez Velasco, besöker Finland 27.2–2.3.2024. Under sitt besök ska Domínguez träffa bland annat statsminister...
Cirka 57 miljoner ton farligt gods transporterades inom olika trafikformer år 2022. Totalmängden har minskat med 4 % jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket ...
Sjötransporterna inkluderas i EU:s nuvarande utsläppshandelssystem stegvis från och med den 1 januari 2024. Utsläppshandeln gäller fartyg med en bruttodräktighet av minst 5 000 och som transportera...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...