Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Radiofrekvensföreskrift 4

Föreskriften gäller användningen av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna.


Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål. Föreskriften innehåller också krav på sändnings- och mottagningsfrekvenser, kanalseparationer, bandbredder, duplexavstånd, sändningseffekter och andra motsvarande radioegenskaper. PDF version av Frekvensallokeringstabellen är publicerat som en bilaga till Radiofrekvensföreskrift .

Föreskriften gäller också elutrustningar som används för vetenskapligt, industriellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och som är avsedda att generera radiovågor (ISM-utrustning).

I frekvensallokeringstabellen har beaktats Internationella teleunionens (International Telecommunication Union ITU) radioreglemente som har satts i kraft i Finland genom en förordning. Det Radioreglementet (Extern länk) är publicerat på ITU:s webbplats. (Extern länk)

Radiofrekvensföreskriften ikraftsätter både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har beaktats den europeiska frekvensanvändningplanen (ERC:s rapport 25). 

Radiofrekvensföreskriften fastställer också de reglerade gränssnitt som avses i radioutrustningsdirektiv RED 2014/53/EU. Angående radiosändare är gränssnitten villkor för att erhålla tillstånd eller att bli befriad från kravet på tillstånd.

EU-kommissionen har informerats om föreskriften i enlighet med direktiv 98/34/EG.

Uppgifter om de frekvenser som används inom de europeiska länderna finns i EFIS-frekvensdatabas som upprätthålls av ECO. Med hjälp av EFIS-databasen kan man söka och jämföra användningen av frekvenser i olika länder.