Hur kan jag överklaga beslutet om fi-domännamn?

Om ett domännamn konstateras kränka någon annans skyddade namn eller märke, avregistrerar Traficom domännamnet och överför det till den som framställt kravet, om så begärts. Du kan överklaga beslutet genom besvär hos marknadsdomstolen.

Innehavaren av ett kränkt namn eller märke kan kräva att Traficom avregistrerar fi-domännamnet och överför det till sig. Beslutet sänds till parterna i regel per e-post som anses ha delgivits den tredje dagen efter det att meddelandet sändes. Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga beslutet genom besvär hos marknadsdomstolen.  (Extern länk)

Besväret ska sökas skriftligen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Då besvärstiden beräknas, medräknas inte den dag då mottagaren får del av beslutet. Som bilaga till varje beslut finns en detaljerad anvisning om hur och inom vilken tid man kan överklaga beslutet.