Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Frekvenser för nya innovationer

Den snabba digitaliseringen kräver att det finns tillräckligt med frekvenser för att testa trådlös kommunikation. Traficom stöder experiment och beviljar flexibelt radiotillstånd för testning av innovativa radiotekniker och -system.

5G har oerhörda möjligheter

5G-nätets egenskaper möjliggör tillförlitliga och informationssäkra kontrollfunktioner som sker i realtid och kräver kort fördröjning – exempel på dessa är intelligent trafik och industriautomation. Energieffektivitet för sin del möjliggör långlivad terminalutrustning, t.ex. för mätning, samt alla de apparater som sakernas internet (IoT) kräver i nätet.

Forskningen av 5G-mobilteknologin är främst koncentrerad på frekvenser ovanför 24 GHz där det kan finns tillräckligt störningsfria frekvenser för att anvisas även för testning och forskning.

Det industriella internet och maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) utvecklas snabbt

Det industriella internet och maskin-till-maskin-kommunikation ökar i snabb takt i framtiden. Innovationerna skapar intelligenta städer, fabriker och hem samt effektiv hälsovård.

System som baserar sig på olika teknologier kan testas, forskas och genomföras på flera frekvensområden.

Intelligent trafik och intelligenta transportsystem (ITS) söker nya lösningar

Intelligent trafik använder informations- och kommunikationsteknik för att göra trafiken smidigare och tryggare. Intelligent trafik möjliggör t.ex. självkörande fordon samt obemannade flygplan och fartyg.

Forskning och användning av intelligent trafik kräver tilläggsfrekvenser. I Finland är det redan möjligt att anvisa de flesta forskningsfrekvenser också för forskning och testning av intelligent trafik.

Mobilnätfrekvenser för forskning, utveckling och undervisning

Finland har en högklassig utbildning av telekommunikationsteknik och telenät och därför ska läroanstalterna kunna använda realistiska undervisningsmetoder. Traficom beviljar radiotillstånd samt nummer och koder även för undervisning.

Inom koncessionsberoende frekvensområden som anvisats för mobil- och tv-verksamhet finns frekvenser som har reserverats för forskning, utveckling och undervisning. Detta möjliggör omfattande och långvariga forsknings-, utvecklings- och underhållsprojekt. Tillstånd beviljas finländska och utländska aktörer på ett jämlikt sätt.

Därutöver behövs tekniska koder för mobilnät som användarna inte ser på samma sätt som vanliga telefonnummer; ett exempel är en MNC-kod (Extern länk) (Mobile Network Code).

Kortvariga testtillstånd för experiment

Hos Traficom är det möjligt att ansöka om ett kortvarigt radiotillstånd för testning, forskning och provanvändning av system som utnyttjar radioteknologi. Tillståndets giltighet kan vara från några dagar till några år. Traficom bedömer från fall till fall om ett radiotillstånd kan beviljas för de frekvenser man ansökt om. Skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd via kontaktblanketten.  (Extern länk)

Forskning och internationellt samarbete förbereder oss för framtiden

Traficom deltar i flera nationella och internationella lednings- och styrgrupper i forskningsprojekt som studerar nya teknologier och deras möjligheter. Målet är att stödja försök och innovationer, förstå olika branschers behov, deras effekter och möjligheter, speciellt med tanke på framtida frekvensanvändning. Vi vill främja introduktion av ny trådlös teknologi i samhället inom olika sektorer, såsom i städer, inom transport och industrin.

Mer information

Ledande sakkunnig Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434

Specialsakkunnig Jan Engelberg, tfn 0295 390 438

Uppdaterad