Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjöarbetskonventionen

Sjöarbetskonventionen (MLC 2006) fastställer de minimikrav som gäller för arbete till sjöss. Konventionen innehåller bestämmelser om anställningsvillkor, bostad och rekreationsmöjligheter, mat och förplägnad, hälso- och sjukvård, välfärd och social trygghet samt om tillsyn och uppfyllelse av konventionens bestämmelser.

Sjöarbetscertifikatet och förklaringen om iakttagande av arbetsvillkor till sjöss

Traficom beviljar finska fartyg i internationell fart (brutto minst 500) sjöarbetscertifikat. Certifikatets giltighetstid är fem år. Också andra fartyg än dessa kan beviljas sjöarbetscertifikat om redaren begär om detta.

Certifikatet kompletteras med en förklaring om iakttagande av arbetsvillkor till sjöss. Förklaringen består av två delar:

  • DMLC-I, som innehåller en lista över de förhållanden som ska inspekteras enligt konventionen och anknytande nationella lagstiftning samt anteckningar om eventuella undantag som beviljats fartyget. Del I ifylls av Traficom.
  • DMLC-II, som innehåller uppgifter om vad redaren gjort för att uppfylla de nationella kraven också under tiden mellan inspektionerna och vilka åtgärder redaren tänker vidta för att förbättra överensstämmelsen med kraven. Del II utarbetas av redaren och bestyrks av Traficom. 
Uppdaterad