Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Målet med Traficoms forsknings- och utvecklingsverksamhet är att stödja Traficom och dess sakkunniga i utförandet av verkets uppgifter och i uppfyllandet av målen för dess verksamhet. Syftet är att förbättra transportsystemets säkerhet, minska trafikens miljöolägenheter samt utveckla kommunikationstjänster och -teknologi.

Utöver vetenskaplig forskning omfattar Traficoms FoU-verksamhet även forskning, utredningar och utvecklingsprojekt som stöder verkets verksamhet och mål samt förvaltningsområdets riktlinjer mer allmänt samt även utredningar som behövs för lagberedning och konsekvensbedömningar av lagändringar. Genom FoU-verksamheten stöds beaktandet av Finlands särdrag och samhällets behov även i det internationella påverkandet.

Traficoms forsknings- och utvecklingsarbete sker i omfattande samarbete med förvaltningsområdet och andra aktörer. Med hjälp av FoU-verksamheten upprätthålls och utvecklas den finländska kompetensen om trafiksäkerhet, miljö, transportsystem och kommunikationsteknologi. Verket deltar också i flera internationella forskningsprojekt.

Det är först när forskningsresultaten kan tillämpas i praktiken som FoU-verksamheten blir meningsfull och ger resultat. Att sprida forskningsinformationen till sakkunniga och samarbetspartners samt att förmedla ny information till medborgare är en väsentlig del av Traficoms FoU-verksamhet.

Teman för Traficoms forsknings- och utvecklingsverksamhet

Uppdaterad