Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Nya tillgänglighetskrav

Tillgänglighetskraven tillämpas i framtiden även på de centrala produkter som konsumenterna använder, t.ex. på smarttelefoner och datormaskinvarusystem. Kraven tillämpas även på elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. på telefoni- och textmeddelandetjänster och på tjänster som tillhandahåller tillgång till audiovisuella innehållstjänster, t.ex. elektroniska programguider för tv. Kraven gäller även transportprodukter, såsom biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och transporttjänster.

Syftet med kraven på tillgänglighet för produkter och tjänster är att främja likvärdiga möjligheter speciellt för personer med funktionsnedsättning att agera i samhället. Även andra, t.ex. äldre personer, kan dra nytta av regleringen när tillgänglighet och samtidigt användbarhet av tjänsterna blir bättre.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller bestämmelser om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regleringen som baserar sig på tillgänglighetsdirektivet främjar genomförandet av avtalet.

Hinderfri tillgång och tillgänglighet har nära samband med varandra. Tillgänglighet betyder tillgängliga digitala tjänster, m.a.o. hinderfri tillgång till tjänsterna. Digitala tjänster är webbsidor, mobilapplikationer och till dessa relaterade funktionella utformningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen, såsom de statliga ämbetsverkens webbsidor och mobilapplikationer. Regionförvaltningsverket övervakar i fortsättningen också sådana digitala tjänster som privata aktörer tillhandahåller konsumenterna. De nya tillgänglighetskraven är ytterligare reglering i förhållande till tillgänglighetskraven. Läs mer om tillgänglighet .

Vilka produkter och tjänster gäller direktivet?

Tillgänglighetskraven tillämpas på både offentliga och privata aktörer när de tillhandahåller konsumenter produkter eller tjänster som omfattas av tillämplighetsområdet för lagstiftningen om tillgänglighet.

Tillämpningen på mikroföretag

Kraven på produkter tillämpas också på så kallade mikroföretag. För mikroföretag finns det dock olika lättnader i regleringen. Med mikroföretag avses ett företag med färre än tio anställda och som har en årsomsättning som inte överstiger 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro.

Tillgänglighetskrav för tjänster tillämpas inte på mikroföretag. Även om kraven inte tillämpas på mikroföretag, uppmuntras också mikroföretag att tillhandahålla sina tjänster i enlighet med tillgänglighetskraven.

Produkter som omfattas av direktivet och kraven på dem

Tjänster som omfattas av tillämpningsområdet och kraven på dem

Ikraftträdande och övergångstider

Tillsyn

Författningar och föreskrifter

Se författningar och föreskrifter för tillgänglighet här (Extern länk)