Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fordonsskatt ska betalas årligen för person-, paket- och lastbilar som är registrerade i Finland och används i trafik. Bestämmelser om fordonsskatten finns i fordonsskattelagen.

Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt ska betalas årligen för fordon som används i trafik i Finland. Uppgiften baserar sig på trafik- och transportregistret. Fordonsskatt ska betalas på förhand för en 12 månaders period. Det är antingen fordonets ägare eller innehavare som svarar för fordonsskatten. I praktiken kan vem som helst betala skatten. Traficom svarar för uppbärandet av fordonsskatten. 

Fordonsskatten förväxlas ofta med bilskatt, men de är olika skatter. Bilskatt ska i allmänhet endast betalas en gång, när ett fordon tas i bruk första gången i Finland eller registreras i Finland. Skatteförvaltningen uppbär bilskatt till exempel för importerade bilar och Traficom endast om fordonets struktur eller användningssyfte ändras så att det påverkar bilskatten.

Vem svarar för fordonsskatten?

I fordonsbeskattningen talar man om den skattskyldige, som avser den person som svarar för fordonsskatten.

Du är skattskyldig i följande fall:

 • Du är fordonets innehavare, det vill säga den huvudsakliga användaren av fordonet, och denna uppgift har antecknats i trafik- och transportregistret.
 • Du är fordonets ägare och fordonet har ingen innehavare enligt trafik- och transportregistret.
 • Du har köpt eller fått fordonet. Du har ännu inte registrerat fordonet i ditt namn, men den föregående ägaren har gjort överlåtelseanmälan om fordonet till registret enligt vilken fordonets ägo har övergått till dig.

När ska fordonsskatten betalas?

När du är skattskyldig svarar du för att fordonsskatten betalas i tid. Traficom bestämmer alltid skatten på förhand för skatteperioden, det vill säga för en 12 månaders period. Du kan dock välja om du betalar skatten i en, två eller fyra rater. Du ser beloppet på avgiften, förfallodagen och andra uppgifter i debetsedeln. Du får debetsedeln av oss i god tid före förfallodagen. Du kan välja om du vill ha debetsedeln som papperspost eller elektroniskt, till exempel som e-faktura. Du kan även kontrollera ditt fordons skatteuppgifter i tjänsten Mina ärenden.

Hur bestäms fordonsskattens skatteperiod? 

I normala fall är fordonets skatteperiod 12 månader. En ny skatteperiod börjar automatiskt genast efter att den föregående har upphört. I vissa situationer kan skatteperioden dock upphöra eller börja tidigare än normalt. Då ändras skatteperioden och beloppet på skatten som ska betalas. Till exempel om du säljer ditt fordon eller avställer det, så upphör din skatteperiod på försäljningsdagen, om du har gjort överlåtelseanmälan till köparen, eller dagen när fordonet avställs. Om du har betalat fordonsskatten på förhand för en längre tid kan du ansöka om återbäring av skatten eller får en del av skatten återbetald. 

Situationer där skatteperioden börjar eller upphör: 

 • Den skattskyldige ändras, till exempel när fordonet säljs eller en ny innehavare av fordonet antecknas i registret. Ansvaret för skatten övergår då till den nya ägaren eller innehavaren. En ny skatteperiod börjar och den tidigare skatteperioden upphör.
 • Fordonet påställs, skatteperioden börjar från påställningsdagen.
 • Fordonet avställs eller avregistreras slutligt i registret, skatteperioden upphör på avställningsdagen.
 • Fordonet ändringsbesiktas:
  • till exempel en fordonsskattebefriad buss ändringsbesiktas till personbil eller
  • en personbil ändringsbesiktas till museibil.

På vad grundar sig fordonsskattens belopp?

För person- och paketbilar ska fordonsskattens grundskatt betalas. Den grundar sig vanligen på fordonets koldioxidutsläpp som tillverkaren meddelar Traficom.

Om fordonets drivkraft är bensin betalar du endast grundskatten.

Om fordonets drivkraft eller bränsle är något annat, såsom diesel eller el, betalar du förutom grundskatten även drivkraftsskatt.

Drivkraftsskatten bestäms på basis av fordonets totalmassa och drivkraft.

Vanliga frågor

Uppdaterad