Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg (UAS/RPAS/Drone) - frekvenser och tillstånd

Radioutrustningar samt deras styranordning i fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg ska överensstämma med de krav som ställts på dem. Enligt europeiska bestämmelser ska radioutrustningarna vara försedda med en försäkran om överensstämmelse och en CE-märkning. Föreskrifter om trådlösa utrustningar och användningen av dem varierar internationellt, och t.ex. i utländska nätbutiker finns det till salu utrustningar vars användning kan orsaka störningar i Finland. Utrustningarna stör inte annan radioutrustning när de har rätt frekvens och effekt.

Trafikom styr och övervakar användningen av radiofrekvenser i Finland. Med planering av frekvensanvändningen strävar man efter att säkerställa att det finns tillräckligt med användbara och så störningsfria radiofrekvenser som möjligt att anvisa alla radiosystem.

Sändare och mottagare i fjärrstyrda, dvs. radiostyrda modellflygplan, koptrar och andra luftfartyg (UAS/RPAS/drone), samt sändare och mottagare i deras styranordning är radioutrustningar. De måste därför uppfylla de krav som ställts på dessa radioutrustningar.

Radioutrustning som överensstämmer med krav garanterar en fungerande radiokommunikation

Köp och användning av radioutrustning

Radiofrekvenser som används

Styrförbindelser

Fjärrstyrda modellflygplan eller luftfartyg styrs trådlöst i regel från marken. Styranordningen kan vara en fjärrkontroll eller en mångsidigare styr- och kontrollstation med videoskärm. Med hjälp av styrförbindelserna kan en användare på marken styra luftfartyget och få lägesinformation i realtid om luftfartygets system, t.ex. om motorernas rotationshastigheter.

De vanligaste styrfrekvenserna (från marken till luften) är frekvenser för radioutrustningar som är befriade från kravet på tillstånd:

  • 2400,000–2483,500 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är antingen
    • ≤100 mW EIRP, om standarden som tillämpas är EN 300 328 som gäller digitala utrustningar för bredbandig dataöverföring (WAS) eller
    • ≤10 mW EIRP, om standarden som tillämpas är EN 300 440 som gäller allmänna SRD-utrustningar.
  • 5470,000–5725,000 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är ≤1 W EIRP och sändningens spektrala effekttäthet är ≤50 mW/1 MHz EIRP. Standarden som tillämpas är EN 301 893 som gäller RLAN-utrustningar.
    (Användningen av frekvensbandet behandlas för närvarande i det internationella samarbetet. Resultaten kan medföra att användningen av detta frekvensband ombord på luftfartyg upphör.)
  • 5725,000–5875,000 MHz, då sändarens effektiva strålningseffekt är ≤25 mW EIRP och standarden som tillämpas är EN 300 440 som gäller allmänna SRD-utrustningar.

Andra frekvensband lämpliga för styrning av fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg kan finnas i Traficoms föreskrift 15.

Frekvensbandet 5030–5091 MHz har enligt Internationella teleunionens (ITU) Radioreglementet anvisats för mobil (rutt) luftfartstrafik och begränsats för internationellt standardiserade luftfartssystemer (ICAO standarder och rekommenderade praxis).

Frekvenserna för nyttolasten

Nyttolast betyder en annan radioutrustning är den som används för styrning och kontroll. Den vanligaste nyttolasten är en kamera som kan förmedla realtidsvideobild från luftfartyget till marken. En värmekamera och olika mätapparater kan också vara nyttolaster.

Frekvensbanden 2400,000–2483,500 MHz, 5470,000–5725,000 MHz (se användningsbegränsning ovan) och 5725,000–5875,000 MHz kan användas förutom för styrförbindelserna också  för luftfartygets nyttolastutrustning.

Frekvensen 1320 MHz är endast avsedd för överföring av videobild från luften till marken. Användningen av frekvensen kräver ett radiotillstånd som endast kan beviljas för en viss tid.

 

Användningen av frekvenser för mobilnät

Terminalutrustning för mobilnät får i regel inte användas ombord på modellflygplan som befinner sig i luften, ombord på obemannade luftfartyg eller i ett annat luftfartyg om användningen inte är tillåten enligt Traficoms föreskrift 15.

Det är tillåtet att använda mobilapparater ombord på luftfartyg utan tillstånd i enlighet med Traficoms föreskrift 15 om det är nödvändigt för att sköta vissa myndighetsuppgifter eller uppgifter som är centrala för samhällets funktion. Det är fråga om ett tidsbegränsat försök t.o.m. 31.3.2021.

Traficom kan också i undantagsfall med mobiloperatörernas samtycke bevilja ett radiotillstånd som möjliggör användningen ombord på luftfartyg då man flyger lågt. De frekvenser för mobilnät som beviljats i radiotillståndet kan användas för styrförbindelser, förbindelser som nyttolasten använder eller för samtal.

Det söks nya frekvenser för styrförbindelser

Än så länge finns det inte några för styrförbindelser för fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg särskilt reserverade frekvenser som skulle tillåta användningen av större strålningseffekter än vad som nämns ovan. Arbetet för att anvisa frekvenserna pågår i Europa. Syftet är att på europeisk nivå hitta harmoniserade frekvenser på vilka tillverkare och importörer skulle kunna släppa ut sina produkter på marknaden. På så sätt skulle det vara möjligt att erbjuda användare av frekvenser en långsiktig lösning för kontinuerlig verksamhet och planering av den.

Kortvariga testtillstånd är möjliga

För testning och provanvändning av fjärrstyrda luftfartyg kan man ansöka om kortvarigt testtillstånd hos Traficom. Möjligheten att bevilja radiotillstånd för de frekvenser man ansökt om bedöms från fall till fall.

Traficom är Finlands luftfartsmyndighet

Traficom är Finlands luftfartsmyndighet, som sörjer för den allmänna säkerheten i luftfarten, strävar efter att främja luftfartens miljövänlighet och sköter frågor som gäller flygtrafiken och dess smidighet. Traficom granskar luftfartsfrågorna ur såväl passagerarnas som flygbolagens, sportflygarnas och flygplatsernas perspektiv.

Mer information om drönareflygning på Droneinfo.fi (Extern länk).