Undersökningar som utförs av sjömansläkare

Fartygspersonalen ska uppfylla hälsokraven för uppgiften i fråga för att kunna arbeta ombord på ett fartyg.

Att den som hör till fartygspersonalen är medicinskt lämplig för att arbeta ombord på fartyg säkerställs genom ett läkarintyg som utfärdas av en sjömansläkare.

Utgångspunkten är att läkarintyget gäller i två år från och med den dag det utfärdades. I undantagsfall kan läkarintygets giltighetstid begränsas exempelvis på grund av sjukdom. Ett läkarintyg som utfärdats för en person som är under 18 år gäller i ett år. Läkarintyg om färgseende gäller i sex år.

När personen kommer in i branschen för första gången utförs en så kallad första undersökning. För utrikesfart måste den första undersökningen utföras på en sjömanshälsovårdscentral. För inrikesfart kan den första undersökningen utföras av en sjömansläkare. Förnyad undersökning för både inrikes- och utrikesfart utförs av en sjömansläkare.

En person som arbetar på ett finländskt fartyg måste ha ett intyg som utfärdats av en godkänd sjömansläkare och som visar att han eller hon är medicinskt lämplig för skeppsarbete.

Läkarintyg för fartygspersonal utfärdas av en sjömansläkare och skickas till rederiet eller redaren. När man ansöker om behörighetsbrev ska läkarintyget för fartygspersonal lämnas in till Trafi som bilaga till ansökan.

Anvisningar om hur man begär omprövning

Ändring av beslut fattat av en sjömansläkare kan sökas hos Traficom genom begäran om omprövning. Traficoms beslut med anledning av omprövningsbegäran och dispensbeslut som Traficom fattat kan överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär.

Kontaktuppgifter till sjömansläkarna