Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Elektriska förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots 

Med förflyttningshjälpmedel som stöder förflyttning till fots avses till exempel balanserade en- eller flerhjuliga persontransportanordningar, som till exempel balansbrädor (hoverboard/elskateboard) och andra liknande eldrivna färdmedel.

Färdmedel som stöder förflyttning till fots får ha en maximal effekt på 1 kW och en maxhastighet på 15 km/h. I trafiken jämställs förflyttningshjälpmedlen med fotgängare, men hastigheten ska anpassas enligt situationen.

När man färdas på trottoarer med dessa färdmedel ska man iaktta särskild försiktighet och färdmedlets hastighet ska anpassas så att det inte medför fara eller olägenhet för fotgängare.

Färdmedel som stöder förflyttning till fots som väger över 25 kg ska från och med den 1 juni 2024 i princip ha en trafikförsäkring. 

Läs mer om försäkringar för lätta eldrivna förflyttningshjälpmedel på Trafikförsäkringscentralens webbplats (Extern länk).

Lätta elfordon

Lätta elfordon är bland annat olika slags självbalanserade persontransportanordningar, elsparkcyklar, tre- eller fyrhjuliga skotrar som uttryckligen är avsedda för äldre eller personer med nedsatt rörlighet samt andra motsvarande fordon.

Lätta elfordon får ha en maximal effekt på 1 kW och en maxhastighet på 25 km/h. Lätta elfordon följer samma trafikregler som cyklister, dvs. dessa fortskaffningsmedel hör i regel hemma på cykelbanan. När man färdas i gånghastighet med självbalanserande fortskaffningsmedel får man däremot även använda trottoaren.

Ett lätt elfordon ska vara försett med en lykta som visar vitt eller ljusgult ljus framåt samt en lykta som visar rött ljus bakåt och en synlig reflektor. Reflektorn får också fästas på den som framför det lätta elfordonet, och man får också använda andra lyktor och reflektorer som är tillåtna på cyklar.

Lätta elfordon ska vara utrustade med en ljudsignalanordning.

Lätta elfordon får inte ha säten, såvida fordonet inte till exempel är självbalanserande, avsett att i första hand användas i terräng och på ytor utan beläggning eller uttryckligen är avsett för personer med nedsatt rörlighet.

Lätta elfordon som väger över 25 kg ska från med den 1 juni 2024 ha en trafikförsäkring. Läs mer om försäkringar för lätta eldrivna förflyttningshjälpmedel på Trafikförsäkringscentralens webbplats (Extern länk).

Elassisterad eller motoriserad cykel

Den största effekten för en elassisterad cykel får vara 250 W, elassistansen ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h och assistansen får fungera endast när man trampar.

Den största effekten för en motoriserad cykel (L1e-A) får vara 1000 W. Motorn får fungera utan att man trampar, men den ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h.

På elassisterade cyklar tillämpas samma tekniska krav som på cyklar och ingen trafikförsäkring behöver tecknas för dessa. Däremot måste en trafikförsäkring (Extern länk)tecknas för motoriserade cyklar som inte uppfyller villkoren för elassisterade cyklar och som väger över 25 kg.

Särskilda saker som ska beaktas i samband med elektriska förflyttningshjälpmedel

Om maxhastigheten för ett elektriskt förflyttningshjälpmedel är över 25 km/h eller största effekten över 1 kW kan anordningen inte betraktas som ett förflyttningshjälpmedel som stöder förflyttning till fots eller som ett lätt elfordon. Vill man använda en sådan anordning i trafiken ska den vara godkänd för en lämplig kategori t.ex. som moped. På sådana fordon tillämpas specifika krav avseende typgodkännande, försäkring och registrering samt även körkortsbestämmelser.

Ett fordon betraktas inte som lätt elfordon om det är typgodkänt som ett fordon i kategori L (mopeder, motorcyklar, lätta fyrhjulingar). 

Ett fordon är inte trafikdugligt om det inte tillhör någon fordonskategori enligt fordonslagen eller EU-förordningen 168/2013.

Uppdaterad