Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmäl brister i åtgärderna för styrning av hygien, avstånd och passagerarströmmarna i trafiken

Leverantörer av transporttjänster är skyldiga att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronvirussjukdomen.

Leverantörer av transporttjänster är skyldiga att sörja för följande:

 1. Kunderna ska ha möjlighet att upprätthålla tillräcklig hygien, t.ex. möjlighet att tvätta händerna. Man ska till exempel erbjuda kunderna handdecinfieringsmedel.
 2. Kunderna ska ges instruktioner som förhindrar spridning av smitta, till exempel om upprätthållande av tillräckliga avstånd, rengöring av händerna och användning av ansiktsmask.
 3. Rengöringen av utrymmena och ytorna som kunderna och passagerarna använder ska effektiveras. Fäst också uppmärksamhet vid effektiv luftkonditionering.
 4. Kundernas vistelse i utrymmena och i trafikmedlen ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Aktörerna rekommenderas att följa THL:s rekommendationer.
 5. Man ska styra passagerarna när de stiger på och av ett trafikmedel så att de kan hålla tillräckliga avstånd.

Åtgärderna gäller trafikmedlen samt stationer, terminaler och andra motsvarande inomhusutrymmen samt avgränsade utrymmen utomhus där resenärerna stiger på eller av ett trafikmedel.

Upprepade brister kan anmälas till Traficom

Om du observerar brister i hygien- och avståndsåtgärder meddela detta alltid först till leverantören av transporttjänsten, till exempel den som svarar för transporten eller utrymmena.

Om du efter anmälan fortfarande observerar brister i hygien- och avståndsåtgärderna kan du anmäla dem till Traficom. Anmälan till Traficom ska omfatta följande:

 1. Trafikmedlet eller utrymmet (t.ex. buss, taxi, båt, terminal, flygplats)
 2. Ort
 3. Tidpunkt när du observerade bristen
 4. Aktör
 5. Ge en så noggrann beskrivning av bristen som möjligt (vid behov kan du  också skicka ett foto)
 6. När och hur du anmält bristen till tjänsteleverantören
 7. Dina kontaktuppgifter för eventuell ytterligare information

Sänd anmälan till koronavalvonta@traficom.fi. 

Vi behandlar ansökningarna in den ordning de kommer in.