Ansök om lotsningsbrev

Lotsningsbrev ger möjligheten åt ett fartyg som skulle annors vara skyldig att anlita lots att navigera utan en utomstående lots på nämnda lotspliktiga allmänna farleder. Lotsningsbreven är farledsspecifik styrsedel för lots, fartyg- och farledsspecifikt linjelotsbrev och fartyg- och farledsspecifik dispens från skyldigheten att anlita lots.

Styrsedel för lots

Styrsedeln för lots är ett farledsspecifikt certifikat som ger rätt att lotsa i en viss namngiven farled.

När man ansöker om första styrsedel för lots ska man ha utfört de övningsfärder som krävs, ha avlagt en av Transport- och kommunikationsverkets godkänd examen (tre delar) och blivit godkänd vid provlotsning. Sökande ska ha ett giltig Finsk sjökaptensbrev eller kompetensbevis för ett utländsk sjökaptensbrev och sjömansläkarintyg. Dessutom ska man uppfylla språkkraven. Övningsfärderna ska vara utförda och examen vara avlagd under de tolv månader som omedelbart föregår provlotsningen.

Linjelotsbrev

Linjelotsbrevet är ett fartygs- och farledsspecifikt certifikat som fartygets befälhavare eller styrman kan få. Men för att ett fartyg ska kunna befrias från skyldigheten att anlita lots är det uttryckligen befälhavaren som måste ha linjelotsbrev. 

När man ansöker om första linjelotsbrev ska man ha utfört de övningsfärder som krävs, ha avlagt en av Transport- och kommunikationsverket godkänd examen (tre delar) och blivit godkänd vid provlotsning. Dessutom ska man uppfylla språkkraven. Övningsfärderna ska vara utförda och examen vara avlagd under de tolv månader som omedelbart föregår provlotsningen.

Dispensen från skyldigheten att anlita lots

Dispensen från skyldigheten att anlita lots är ett fartygs- och farledsspecifikt certifikat som kan beviljas befälhavaren eller en styrman på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 700. Undantag från skyldigheten att anlita lots förutsätter dock att det är befälhavaren som har beviljats dispens. Dispens kan beviljas för antingen en enskild eller flera lotspliktiga farleder eller för alla farleder inom ett begränsat vattenområde.

Behörighetskravet för den som ansöker om dispens är beroende av bemanningscertifikatet. Sökanden förutsätts också ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

Kravet omfattar 12 månaders erfarenhet av navigering på den eller de farleder som ansökan gäller under de senast förflutna fem åren. Åtminstone hälften av denna praktik måste ha fullgjorts på det aktuella fartyget. För att dispens ska kunna beviljas för Saima kanal behövs ytterligare 10 övningsfärder i bägge riktningarna i kanalen. Praktiken och övningsfärderna måste ha fullgjorts som befälhavare eller styrman.

Sökanden kan välja att ersätta 1/3 av den praktik och/eller de övningsfärder som krävs med simulatorträning.

Den som ansöker om dispens måste avlägga en av Transport- och kommunikationsverket godkänd examen som består av ett skriftligt prov och ett simulatorprov. Examina ordnas av de externa tjänsteproducenter som nämns nedan.

Beställning av provlotsning

Provlotsning ska beställas med blanketten “Beställning av provlotsning”. Den ifyllda blanketten skickas till koeluotsaus(at)traficom.fi.

Provlotsning ska beställas minst 2 veckor före provlotsning.

FÖRFRÅGNINGAR

E-post:
luotsausasiat(at)traficom.fi

Beställning av provlotsning:
Provlotsning ska beställas med blanketten “Beställning av provlotsning”. Den ifyllda blanketten skickas till koeluotsaus(at)traficom.fi.