Gör televerksamhetsanmälan

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om allmän televerksamhet till Traficom innan verksamheten inleds. Anmälan görs på en elektronisk blankett. Traficom ska utan dröjsmål underrättas om sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av verksamheten. Också dessa anmälningar görs på en elektronisk blankett. För utövande av televerksamhet uppbärs en årlig avgift.

Använd denna tjänst om

1: Du inleder tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster

 • Med nättjänst avses en tjänst en tjänst som tillhandahålls av ett teleföretag för att ett kommunikationsnät som det förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden.
 • Kommunikationstjänster är tjänster som utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och sändningstjänster i masskommunikationsnät.

2: Det skett ändringar i tidigare anmälda uppgifter. En ändringsanmälan ska t.ex. göras om:

 • Kontaktuppgifterna för företaget / föreningen / näringsidkaren som bedriver televerksamhet har ändrats
 • Kontaktpersonen har ändrats eller kontaktuppgifterna för tidigare anmäld kontaktperson har ändrats
 • Det har skett ändringar i de nättjänster eller kommunikationstjänster som erbjuds kunderna

3: Du avslutar tidigare anmälda tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster

Anvisningar för den som gör anmälan

Televerksamhetsanmälan ska göras om tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Med nättjänst avses en tjänst en tjänst som tillhandahålls av ett teleföretag för att ett kommunikationsnät som det förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden.

Kommunikationstjänster är tjänster som utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och sändningstjänster i masskommunikationsnät.

Anmälningspliktiga verksamhetsutövare är även andra leverantörer av nät- och kommunikationstjänster än företag som bedriver affärsverksamhet. I blankettens fält "företagets namn" kan man fylla i till exempel föreningens eller näringsidkarens uppgifter. Anmälan ska göras även om verksamhet som utövas utan vederlag, t.ex. avgiftsfria tjänster.

Utövare av televerksamhet är till exempel:

 • nätföretag och tjänsteföretag som utövar verksamhet i ett fast telefonnät eller i ett mobilnät
 • leverantörer av internetaccesstjänser
 • leverantörer av e-posttjänster
 • företag som tillhandahåller nättjänster för dataöverföring
 • företag som tillhandahåller tillgång till markbundna televisions- och radionät och kabeltelevisionsnät
 • innehavare av programkoncession som tillhandahåller program-tjänster i televisions- och radionät
 • övriga aktörer som utövar sändningsverksamhet, t.ex. överföring av data, i televisions- och radionät
 • aktörer som utövar televisionsverksamhet via satellit, om den egentliga sändningsverksamheten sker från Finland

Anmälningsskyldigheten gäller endast allmän televerksamhet. Allmän televerksamhet är tillhandahållande av ovan beskrivna nät- och kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Vid bedömningen av om det är fråga om en icke-avgränsad användarkrets ska beaktas t.ex.

 • nätets och tjänstens karaktär
 • nätets och användarkretsens omfattning
 • villkoren för att bli användare.

Televerksamhetsanmälan

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri