Krav på avregistrering av fi-domännamn

Domännamnsanvändaren ansvarar för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Registreringarnas överensstämmelse med lag bedöms i efterhand om någon framställer ett krav på avregistrering. Genom krav på avregistrering kan du begära att ett domännamn som kränker ditt skyddade namn eller varumärke ska avregistreras och överföras till dig.

Så här gör du ett krav på avregistrering

Du kan kräva avregistrering om domännamnet kränker ditt skyddade namn eller varumärke. Samtidigt kan du kräva att domännamnet överförs till dig. Kontrollera att du har registrerat ditt namn eller varumärke innan det fi-domännamn som kravet gäller blev registrerat. Annars har ditt krav inte framgång.

Ett oregistrerat namn eller varumärke kan utgöra en grund för att ett domännamn avregistreras endast då det obestridligt är etablerat. I sådana fall kan kravet på avregistrering ha framgång endast om det är fråga om exceptionellt kända namn och varumärken.

Kravet på avregistrering av fi-domännamn måste alltid göras skriftligen. Motivera ditt krav i så stor omfattning som möjligt. Använd avregistreringsblanketten för att skicka kravet till Traficom.

Krav på avregistrering behandlas vid Traficom enbart på finska och svenska, handläggningen är avgiftsfri. Verket översätter inte krav som lämnats på andra språk, utan den som framställer kravet ansvarar själv för eventuella översättningar. Verket ger kundservice per e-post och telefon också på engelska.

Den som framställt kravet kan återkalla kravet när som helst. Om parterna når en överenskommelse i ärendet, måste den som framställt kravet återkalla sitt krav. Behandlingen av ärendet förfaller då. Kravet kan återkallas genom ett fritt formulerat e-postmeddelande till Traficom.

Faserna i behandlingen av kravet på avregistrering vid Traficom

1: inledande av krav på avregistrering

2: hörande av parterna och utredning av ärendet

3: meddelande av överklagbart beslut efter en tillräcklig utredning

Inledande av krav på avregistrering

Efter att kravet på avregistrering har inletts skickar Traficom ett e-postmeddelande om detta till användaren som registrerat fi-domännamnet och ser till att domännamnets status är ”Överföring förhindrad” så länge ärendet behandlas. Statusen hindrar överföringen av domännamnet till en annan användare. Annars kan domännamnet användas normalt och statusen påverkar inte eventuella webbsidors eller e-posttjänsternas funktion. Beakta att domännamnets giltighetstid kan upphöra normalt under processen.

Hörande och utredning

Om kravet på avregistrering

  • är uppenbart ogrundat, avslås det utan hörande av domännamnsanvändaren, och domännamnsanvändaren får avslagsbeslutet för kännedom
  • förutsätter att domännamnsanvändaren hörs, skickar Traficom en begäran om utredning per e-post till användaren.

Parten måste ge sin utredning i regel inom två veckor. Tidsfristen kan förlängas på basis av förvaltningslagen på partens begäran. Vid behov får parterna flera möjligheter att bli hörda.

Beslutet och sökande av ändring

Du kan överklaga beslutet om fi-domännamn genom besvär hos marknadsdomstolen.  Besväret ska sökas skriftligen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Besluten delges i regel per e-post som anses ha delgivits den tredje dagen efter det att meddelandet sändes. Då besvärstiden beräknas, medräknas inte den dag då mottagaren får del av beslutet. Som bilaga till varje beslut finns en detaljerad anvisning om hur och inom vilken tid man kan överklaga beslutet.

Gör ett krav på avregistrering av fi-domännamn

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri