Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skriftlig rapport för sjöförklaring

Sjörättsdomstolarna tar emot sjöförklaringar. Om skyldigheten att avge sjöförklaring föreskrivs det i sjölagen. Syftet med sjöförklaringen är att försöka få en fullständig utredning om händelsen i fråga och dess orsaker och kunna foga alla dokument som har anknytning till eller som belyser händelsen till protokollet.

Traficom är den tillsynsmyndighet som avses i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. Traficom utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och har hand om inspektioner och meddelanden enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet.

Tillsynen omfattar också allmän tillsyn över sjösäkerheten och iakttagandet av gott sjömanskap. Som en del av denna tillsyn företräder Traficoms tjänstemän verket i egenskap av sakkunniga när sjörätterna tar emot sjöförklaringar. Vid behov företräder de verket också i andra brott- och tvistemål som behandlas i sjörätterna.

Sjörättsdomstolarna

I sjörättsdomstolarna behandlas ärenden som avgörs enligt sjölagen eller andra författningar som anknyter till sjöfarten.

Enligt sjölagen är följande domstolar behöriga underrätter i sjörättsmål och ärenden:

 • Åbo hovrätts domkrets: Ålands tingsrätt (Mariehamn) 
 • Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors tingsrätt (Helsingfors)

Sjöförklaring

Sjörättsdomstolarna tar emot sjöförklaringar. Befälhavaren på ett finskt fartyg ska enligt sjölagen avge sjöförklaring

 • när någon, medan fartyget var på väg, i samband med fartygets drift har eller kan antas ha avlidit eller fått en svår kroppsskada
 • när i annat fall i samband med fartygets drift någon ombordanställd eller någon annan, som följer med fartyget har eller kan antas ha avlidit eller fått en svår kroppsskada
 • när någon har avlidit ombord
 • när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord
 • när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund
 • när fartyget har övergetts till sjöss
 • när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har uppkommit eller kan antas ha uppkommit antingen på fartyget eller, medan fartyget var på väg, på egendom utanför fartyget
 • när brand, explosion eller förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.

Sjöförklaring ska avges för ett finskt fartyg också med anledning av andra händelser om

 • Traficom så förordnar
 • befälhavaren eller redaren begär det
 • då det är fråga om skada på gods som är av någon betydelse och lastägaren eller lastförsäkringsgivaren begär om sjöförklaring.

Om Traficom förordnar eller lastägaren eller lastförsäkringsgivaren begär att sjöförklaring ska hållas, underrättas befälhavaren eller redaren, som måste avge en skriftlig rapport för sjöförklaring om det skedda.

Syftet med sjöförklaringen är att försöka få en fullständig utredning om händelsen och dess orsaker och kunna foga alla dokument som har anknytning till eller som belyser händelsen till protokollet. 

Alternativt kan den skriftliga rapporten för sjöförklaring skickas per post till Traficom.