Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 11/2023 saakka)

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 940/2023 saakka)

Lait:

-

Asetukset:

Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (920/2023)

- Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto on toimivaltainen viranomainen, joka myöntää vaarallisten aineiden ilmakuljetusten ennakkohyväksyntöjä ja lupia sotilaallisen yhteistoiminnan toteuttamiseksi.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (Ulkoinen linkki) (925/2023)

- Mm. vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä lentopaikalla + vaarallisten aineiden kotimaan ilmakuljetuksessa saa käyttää ICAO-TI:n määräyksissä tarkoitettua pakkausta ja säiliötä, joka on ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymä.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (926/2023)

- Vahvistetaan noudatettavaksi ICAO-TI:n vuosien 2023-2024 painos.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta (Ulkoinen linkki) (928/2023)

- Liikkumis- ja oleskelurajoitusten kohteena olevat alueet on vahvistettu liitteissä 1–6 olevissa kartoissa. (Liite 1 koskee valvomattomien lentopaikkojen liikkumisrajoituksia.)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuosina 2023–2028 (Ulkoinen linkki) (938/2023)

- Luetellaan raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joiden turvavarastoinnista voidaan tehdä sopimuksia valtion talousarvion rajoissa. Näihin sisältyvät mm. meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat; ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat; sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten sekä lentopetroli.

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 60/2023 saakka)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu L230 saakka)

EU-asetukset:

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1768, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2023, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien sekä ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen rakenneosien sertifiointia ja ilmoittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1769, annettu 12 päivänä syyskuuta 2023, ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien suunnitteluun tai tuotantoon osallistuvien organisaatioiden hyväksyntää koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/203 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1770, annettu 12 päivänä syyskuuta 2023, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käytön edellyttämiä ilma-alusten laitteita ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan käyttöön liittyviä toimintasääntöjä koskevista säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 29/2009 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1206/2011, (EU) N:o 1207/2011 ja (EU) N:o 1079/2012 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1771, annettu 12 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien osalta sekä asetusten (EY) N:o 1032/2006, (EY) N:o 633/2007 ja (EY) N:o 262/2009 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1772, annettu 12 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen järjestelmien ja rakenneosien käyttöä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa koskevien toimintasääntöjen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 1033/2006 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Direktiivit:

-

Päätökset:

EU:n ja ICAOn sekakomitean päätös, annettu 25 päivänä toukokuuta 2023, Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välisen yhteistyöjärjestelyn muuttamisesta siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ilmoittamisen alalla (Ulkoinen linkki) [2023/1666]

- Mm. uusi lisäys ICAOn ja EASAn yhteistoiminnasta koulutuksessa ja tukitoimissa, jotka liittyvät ECCAIRS 2 -järjestelmän toteutukseen.

Komission päätös (EU) 2023/1683, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, toimenpiteestä SA.26494 2012/C (ex 2012/NN), jonka Ranska on toteuttanut La Rochellen lentoaseman pitäjän ja tiettyjen kyseisellä lentoasemalla toimivien lentoyhtiöiden hyväksi (Ulkoinen linkki) (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 5145) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen) 

- Osa Ryanairin, AMS:n ja Jet2:n kanssa tehdyistä lentoasema- ja markkinointipalvelu-sopimuksista on katsottu sisämarkkinoille soveltumattomaksi valtiontueksi, joka on perittävä takaisin.

Oikaisut:

-

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset (seurattu 19.9.2023 saakka)

Lausuntopyyntö: Moottorikäyttöisille ilma-aluksille asetettavat vaatimukset hinaustoiminnassa  (Ulkoinen linkki)
(AIR M2-19). (Ulkoinen linkki) Lausuntojen määräaika 20.10.2023.

Määräyshankepäätös: Lentotoiminta osaomisteisilla ilma-aluksilla (OPS MX-X) (Ulkoinen linkki) 

Lentokelpoisuusmääräys M 3177/23, BRP-Rotax GmbH & Co KG. Alennusvaihteen magneettitulpan tarkastus / potkurin akselin vaihto (Ulkoinen linkki)