Liikennejärjestelmäanalyysin valmistelu etenee – lausuntokierrokselta eväitä jatkotyöhön

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyysi maaliskuun lopussa päättyneellä lausuntokierroksella lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä. Alan toimijoiden aktiivinen palaute antaa suuntaa analyysin ensimmäisen version julkaisuun syksyllä.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Traficomin tehtäväksi on annettu rakentaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa liikennejärjestelmäanalyysi eli liikennejärjestelmän strateginen kokonaiskuva. Traficom pyysi 25.2.29.3.2021 lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta, valmisteluun sisältyvästä yhteistyöprosessista sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantamittaristosta.

”Traficom sai yhteensä 74 lausuntoa, joissa useimmissa liikennejärjestelmäanalyysin rakentamista pidettiin kannatettavana tavoitteena.  Lausunnonantajat pitivät hyvänä erityisesti sitä, että liikennejärjestelmää koskevat valtakunnalliset ja alueelliset tiedot saadaan yhteen palveluun, jossa asioita kuvataan ja arvioidaan tasapuolisesti”, kertoo johtava asiantuntija Johanna Juusela.

Yhteistyöprosessi sai tukea – uuden tietopohjan ja mittareiden aktiivinen kehitys tärkeää

Monet lausunnonantajat pitivät kaikkia Traficomin suunnitelmassa esitettyjä tilannekuvia tärkeinä. Jos tilannekuvien valmistelun tärkeysjärjestykseen oli otettu lausunnossa kantaa, liikenneverkon strateginen tilannekuva oli nostettu useimmin ensivaiheessa priorisoitavaksi tilannekuvaksi. Myös liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuva nähtiin monissa lausunnoissa tärkeänä. Lisäksi Traficomin muistiossa esitetyn seurantamittariston katsottiin muodostavan hyvän lähtökohdan liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäiselle versiolle, mutta uuden tietopohjan ja mittareiden aktiivista kehitystä pidettiin tärkeänä.

Traficomin muistiossa kuvatun yhteistyöprosessin katsottiin varmistavan tarvittavan vuorovaikutuksen. Lausunnonantajat näkivät myös muistiossa ehdotetun analyysiverkoston perustamisen hyvänä asiana. Tärkeänä pidettiin sitä, että yhteistyöprosessi on avoin ja vuorovaikutteinen ja että siitä viestitään mahdollisimman laajasti eri kanavissa.

Seurantamittaristoa täydennetään – analyysiverkosto aloittaa ennen kesää

Traficom muokkaa lausuntojen perusteella mm. seurantamittaristoa ja täsmentää jatkovalmistelussa myös sitä, mitkä mittareista on perusteltua esittää osana seurantamittaristoa ja mitkä puolestaan otetaan mukaan valmisteilla oleviin tilannekuviin.

Joitakin lausunnonantajien esittämiä kehitysehdotuksista voidaan todennäköisesti toteuttaa jo tänä vuonna liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäisen version julkaisun jälkeen, esimerkkinä asiakastyytyväisyyttä kuvaava mittaristo. Monia kehitysehdotuksia voidaan kuitenkin toteuttaa vasta tulevina vuosina, koska tietopohjan kehittäminen vaatii aikaa ja resursseja. Toivottuja poikkileikkaavia ilmiöpohjaisia tarkasteluja, esimerkiksi koronapandemian vaikutuksista, voidaan toteuttaa kattavasti vasta valmisteilla olevien tilannekuvien tietopohjan kehityttyä riittävästi.

Lausunnoissa tuotiin esille monia olemassa olevia yhteistyöverkostoja, joiden asiantuntemusta voidaan käyttää liikennejärjestelmäanalyysin valmistelussa. Uusi analyysiverkosto pyritään puolestaan pitämään kaikille kehittämisestä kiinnostuneille avoimena ja verkoston kokoonpano joustavana siten, että kokouksiin osallistuisivat kulloinkin käsiteltävän teeman parhaat asiantuntijat. Analyysiverkoston ensimmäistä kokousta suunnitellaan touko-kesäkuun vaihteeseen. Tällöin olisi tarkoitus keskustella liikenneverkon strategisen tilannekuvan uusimmasta päivityksestä.

Traficom valmistelee myös liikennejärjestelmäanalyysin kehittämisen monivuotista toimintasuunnitelmaa, jossa tarkennetaan valmistelun etenemistä syyskuussa julkaistavan liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäisen version jälkeen. 

Lausunnoista on tehty lausuntoyhteenveto . Lausuntopyynnön materiaalit ja pääosa lausunnoista on luettavissa Lausuntopalvelussa (Ulkoinen linkki). Traficomin kirjaamoon lähetetyt lausunnot ovat saatavissa sieltä tarvittaessa.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Johanna Juusela, johanna.juusela@traficom.fi, Twitterissä @Pipari2003