Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Teleyritysten liikevaihto säilynyt ennallaan, vaikka tiedonsiirtomäärät kasvaneet reilusti

Vuoden 2020 tulo- ja investointitietojen perusteella Suomessa jatkuu edellisiltä vuosilta tuttu kehitys, eli kiinteän verkon liikevaihto on laskussa ja matkaviestinverkon liikevaihto puolestaan hienoisessa nousussa. Investoinnit laskivat edellisvuoden tapaan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa viestintämarkkinoiden kehitystä Suomessa keräämällä vuosittain teleyrityksiltä laajasti markkinatietoa sekä julkaisee näitä tietoja käyttäjien saataville.

Viestintäverkoissa kulkevan datan määrä on vuosittain kasvanut voimakkaasti, kun sekä yritykset että kuluttaja-asiakkaat hyödyntävät digitaalisen maailman jatkuvasti laajenevia mahdollisuuksia, jotka toimiakseen vaativat viestintäverkkoja. Asiakkaiden voidaan siten ajatella saavan rahoilleen entistä enemmän vastinetta, kun teleyritysten tulot eivät ole kasvaneet samalla kulmakertoimella kuin verkossa liikkuva data. Liikevaihto, joka muodostuu asiakkailta laskutettavasta verkon käytöstä, on kehittynyt maltillisesti verrattuna viestintäverkkojen käyttöön, joka näyttää edelleen olevan vahvassa kasvussa.  

Vuonna 2020 teletoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto laski Suomessa vajaat 2 %. Kiinteässä verkossa laskua oli noin 5 % ja matkaviestinverkossa oli noin prosentin nousua. Suurimman kokonaisuuden, noin kaksi kolmasosaa koko teletoiminnan liikevaihdosta Suomessa, muodostaa matkaviestinverkon palvelut, kiinteän verkon osuus on hieman alle kolmannes kokonaisuudesta ja TV- ja radio muodostavat noin kymmenyksen kokonaisuudesta.

Kuviossa on esitetty aikasarjana vuodesta 2011 vuoteen 2020 viivadiagrammeina teletoiminnan aineelliset investoinnit ja matkaviestinverkon vähittäistulot sekä palkkikuviona matkaviestinverkossa siirretty tieto.
Kuvio 1: Teletoiminnan aineelliset investoinnit sekä matkaviestinverkon vähittäistulot ja siirretty tieto 2011 - 2020

Suomessa yleisesti käytetty hinnoittelumalli, jossa hinnoittelu ei suoraan perustu käytettyyn datamäärään vaan liittymän enimmäisnopeuteen, näyttää siten tässä valossa suosivan maksavaa loppuasiakasta. Mikäli viestintäverkkojen käytön laskutus olisi puhtaasti käytettyyn datamäärään perustuva, olisi runsaasti kasvanut verkossa liikkuvan datan määrä saattanut kasvattaa asiakkaalta palvelusta perittävää hintaa.

Kiinteän verkon liikevaihdon lasku kokonaisuutena selittyy muun muassa puhepalvelujen vähittäistulojen laskulla ja teleyritysten toisiltaan saamien tukkutulojen pienentymisellä. Kotitalousasiakkaiden kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen vähittäismyynti kuitenkin kasvoi lähes 5 % vuonna 2020.

Suomen ja Ruotsin teletoiminnan liikevaihtojen kehitys on viime vuosina kulkenut eri suuntiin. Matkaviestinverkon vähittäistulot ovat Suomessa kasvaneet, kun ne Ruotsissa ovat vähentyneet. Kiinteän verkon laajakaistan vähittäistulot ovat taas Ruotsissa kasvaneet, kun ne Suomessa ovat vähentyneet.

Kuviossa on esitetty aikasarjana vuodesta 2011 vuoteen 2020 Suomen ja Ruotsin matkaviestinverkon vähittäistulot sekä Suomen ja Ruotsin kiinteän verkon laajakaistan vähittäistulot.
Kuvio 2: Suomen ja Ruotsin teletoiminnan liikevaihtoja 2011 - 2020

Lisätiedot

Viestintämarkkina-asiantuntija Torsti Alhava, p. 0295 390 534, torsti.alhava@traficom.fi, Twitter: @AlhavaTorsti (Ulkoinen linkki)