Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom teki vuonna 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten, tarkastuslentäjän valtuutusten sekä tiettyjen lento-operaattorikoulutusten ja -tarkastusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Yllä mainittua yleistä poikkeusmenettelyä ei enää jatketa. Yksittäisillä henkilöillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus hakea EASA-asetuksen 71 artiklan mukaista poikkeusmenettelyä.

Poikkeus voidaan myöntää kiireellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vallitessa tai kiireellisten operatiivisten tarpeiden vuoksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) näitä olosuhteita tai tarpeita ei ole mahdollista käsitellä riittävällä tavalla sovellettavien vaatimusten mukaisesti

b) turvallisuus, ympäristönsuojelu sekä sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen on varmistettu, tarvittaessa riskinlievennystoimenpiteillä

c) jäsenvaltio on mahdollisimman pitkälle lieventänyt poikkeusten myöntämisestä aiheutuvia mahdollisia markkinavääristymiä  

d) poikkeusten soveltamisala ja kesto ovat rajoitettuja siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, ja sitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

Poikkeusmenettelyn hinta vuonna 2021 on 500 euroa. Erityisiä selvittelyjä tarvitsevien poikkeushakemusten käsittelyajan ylittäessä 4 tuntia tulee ylittävien tuntien osalta lisämaksu 150 euroa/h, josta Traficom tekee ilmoituksen hakijalle. Jos toimitetut tiedot Traficomin pyytämien selvitysten ja lisäperustelujen jälkeen ovat edelleen puutteellisia, hakijalle lähetetään maksullinen kielteinen päätös.

Poikkeusluvan käsittelemiseksi hakijan on toimitettava Traficomin kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi) hakemus sisältäen seuraavat tiedot, jotka Traficom tarvitsee EASA:lle tehtävään ilmoitukseen. Tietojen toimittaminen englanniksi nopeuttaa EASA:n suosituksen käsittelyä, lisää avoimuutta ja helpottaa mahdollisesti tarvittavia lisätutkimuksia. Hakemukseen on ensisijaisen tärkeää kirjata yksityiskohtaisesti miten koronaviruspandemia estää asetuksen vaatimusten noudattamisen, sillä se on poikkeusluvan myöntämisen tärkein kriteeri.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

  • Hakemuksen otsikkoon "Artiklan 70 ja 71 mukaiset poikkeusluvat: 05.00.28.00"
  • Title (Kuvaile lyhyesti ongelmaa, johon poikkeus liittyy)
  • Duration (Poikkeuksen voimassaoloaika muodossa VVVV-KK-PP – VVVV-KK-PP. Yhteenlaskettu voimassaoloaika saa olla enintään 8 kk sisältäen myös mahdolliset aiemmat poikkeukset)
  • Exempted requirements (Viittaus määräyskohtaan josta poiketaan)
  • Summary of the exemption (Yksityiskohtainen kuvaus miten määräyksestä poiketaan)
  • Reasons for granting it (Kuvaile poikkeustarpeeseen johtaneet ennalta arvaamattomat ja/tai kiireelliset operatiiviset olosuhteet)
  • Summary of Mitigating measures, if any (Ilmoita mahdolliset riskien lieventämistoimenpiteet, joilla varmistetaan lentoturvallisuus)
  • Type of operation (esim. kaupallinen lentokuljetus, yksityisilmailu)
  • Organisation, operator, aerodrome or person whom the exemption is granted to (henkilöluvan osalta nimi, syntymäaika ja lupakirjan nro)
  • Attached documentation (mahdolliset liitteet)