Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Väylätietojen esitystapa muuttuu suomalaisilla S-57 ENC -kartoilla osana N2000 merikartta- ja väyläuudistusta. Muutos koskee vain väyläluokkia 1 ja 2 eli kauppamerenkulun pääväyliä. Matalaväylien esitykseen ei tule muutosta. Muutokset S-57 ENC -kartoilla tehdään muutamassa kuukaudessa koko Suomen alueelta 10.10.2021 alkaen. Muutos koskee myös S-57 ENC -keskivesikarttoja (MSL). ENC-karttojen käyttäjän on tärkeää sisäistää tapahtuva muutos sekä muutoksen aikana varmistaa erityisen tarkasti kummasta esitystavasta käytettävässä kartassa on kyse.

S-57 ENC -karttojen väylätietojen esitystavan muutokset aloitetaan 10.10.2021 ja niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Siirtymäkausi edellyttää erityistä huolellisuutta merenkulkijoilta.

Väylätietojen esitys S-57 ENC -kartoilla

S-57 ENC -kartan tietosisältö rakentuu kohteista ja attribuuteista. Kohde kuvaa yleensä jotakin reaalimaailmaan sijoitettavaa kohdetta, ja attribuutit kertovat kohteen ominaisuuksista. 

Väylätietojen esitykseen käytettäviä pääasiallisia kohteita ovat: 

  • väyläaluetta kuvaava kohde "Two-way route part" (TWRTPT)
  • väyläviivaa kuvaava kohde "Recommended track" (RECTRC)
  • harausaluetta kuvaava kohde "Swept area" (SWPARE)

Väylän ominaisuuksia kuvataan em. kohteiden attribuuteilla. Kaikilla yllämainituilla kohteilla on attribuutti "Depth range value 1" (DRVAL1), jota käytetään Suomessa sekä väylän syvyys- että syväystietojen ilmoittamiseen. S-57 ENC -kartta ei tue erikseen syväyksien esittämistä. Nyt tehtävällä muutoksella pyritään mm. siihen, että em. attribuutin käyttö olisi mahdollisimman hyvin linjassa S-57 ENC -standardiin sekä kansainväliseen käytäntöön nähden. Standardien mukaisuus muuttuu entistä tärkeämmäksi uusien digitaalisten S-100-tuotteiden myötä. Muutoksen yhteydessä pyritään tuomaan väylistä myös aiempaa enemmän tietoa saataville esimerkiksi merenkulkujulkaisujen muodossa.

Nykyinen tilanne

Nykyisissä S-57 ENC -kartoissa väylän aluetta on kuvattu TWRTPT-kohteella. Väylän alueen haraussyvyys on ilmoitettu joidenkin väylien osalta erillisen SWPARE-kohteen DRVAL1-attribuutissa ja väylän mitoitusyväys kohteen TWRTPT DRVAL1-attribuutissa. Väylän viivaa on kuvattu RECTRC-kohteella. Väylän mitoitussyväys on ilmoitettu myös RECTRC-kohteen DRVAL1-attribuutissa.

Muutoksen jälkeinen tilanne

Muutoksen jälkeen S-57 ENC -kartoissa ei hyödynnetä enää harausaluetta kuvaavaa SWPARE-kohdetta väylätietojen esittämiseen. Väylän alue kuvataan jatkossa vain kohteella TWRTPT. Väyläaluetta kuvaavan TWRTPT-kohteen DRVAL1-attribuutissa esitetään väylän alueen haraussyvyys. Väyläviivaa kuvaavan RECTRC-kohteen DRVAL1-arvo jää 1. ja 2. luokan väylien osalta tyhjäksi.

Muutoksen jälkeen kaikilla S-57 ENC -kartoilla esitetään väyläluokkien 1 ja 2 osalta väylätiedot kuvan mukaisesti. Esitystapa vastaa rakenteeltaan painetun kartan esitystapaa, jossa väylän alueen ominaisuutena esitetään alueen pienin syvyys. Matalaväylien osalta mitoitussyväykset esitetään väyläviivan (RECTRK) ominaisuutena kuten aiemmin. Väyläluokkien 1 ja 2 osalta väylien mitoitussyväyksiä ei esitetä enää N2000-merikartassa. Keskivesikartoilla esitetään kuitenkin myös mitoitussyväys erillisessä INFORM-kentässä, kunnes kyseiset kartat on korvattu vastaavilla N2000-merikartoilla.  

Muutokset INFORM-lisätietokenttiin

TWRTPT-kohteisiin liittyvät lisätietokentät (INFORM) muuttuvat. Vanha teksti poistetaan: “Maximum draught indicated in the Depth range value 1 fields of this Two-way route part and the related Recommended track MAY[NOT] be exceeded in this channel. See FTA Guideline 4955/1021/2011”

INFORM N2000-kartoilla

N2000-kartoilla INFORM-kentän tieto korvataan verkkolinkillä. Verkkolinkki osoittaa sijaintiin, josta kyseisestä väylän osasta tarjotaan lisätietoa. Vastaava lisätieto tullaan julkaisemaan myös merenkulkujulkaisussa, joten tiedon saanti ei edellytä jatkuvaa verkkoyhteyttä.

INFORM keskivesikartoilla (MSL)

Koska S-57 ENC -väylätietojen esitysmuutos tehdään muutamassa kuukaudessa koko Suomen alueelle, koskee muutos myös nykyisiä keskivesikarttoja (MSL). MSL-karttojen kohdalla INFORM-kenttään siirretään väyläviivaa kuvaavan RECTRC-kohteesta poistettu tieto mitoitussyväyksestä. (Uusi sisältö, esim: ”Design draught 10.0 m”). Eli tämä arvo löytyy MSL-kartoilla edelleen, mutta hieman eri paikassa.

S-57 ENC -karttojen väylätietojen muutoksen siirtymäaika

S-57 ENC -karttojen muutokset toteutetaan noin 2,5 kuukauden pituisen siirtymäkauden aikana alkaen 10.10.2021. Siirtymäkaudella ECDIS-laitteessa voi olla eri esitystapaa käyttäviä ENC-soluja, mikä edellyttää erityistä huolellisuutta merenkulkijalta. Muutokset pyritään toteuttamaan tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Varsinainen laajamittainen alueittain etenevä muutostyö aloitetaan noin 15.11.2021 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Seuraa muutoksen etenemistä verkossa (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

ylitarkastaja Mikko Hovi, mikko.hovi@traficom.fi, p. 029 534 6730

N2000 väylä- ja merikarttauudistus (Ulkoinen linkki)