Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Hallitusohjelman mukaan valtionavustusmääräraha vähenee merkittävästi aiemmista vuosista. Kaikkein kriittisimmät kohteet pyritään kuitenkin avustamaan maanlaajuisesti.

Hallituksen antamassa valtion talousarvioesityksessä esitetään yksityisteiden valtionavustusmäärärahaksi ensi vuodelle 8,5 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävästi vähemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Eduskunta päättää määrärahan tasosta hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion.

Kuva 1. Yksityisteiden parantamisen valtionavustuksen määrä vuosittain (milj €). Vuoden 2022 ja 2023 summat sisältävät 10 milj. €/v. erillisrahoituksen huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamiseksi. 

Vuosina 2022 ja 2023 valtio lisäsi yksityisteiden tienpitoon myönnettävien valtionavustusten määrärahaa. Koronapandemian aikaan osalla tiekunnista oli haasteita hakea avustusta. Samanaikaisesti rakentamisen kustannustaso on noussut, mikä on tuonut osaltaan haasteita tiekunnan omarahoitusosuuden kokoamiseen.

Vuoden 2023 alussa valtioneuvoston asetuksella yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta korotettiin avustusprosentteja vuosille 2023–2025.

Asetusmuutoksen tavoitteena oli kannustaa tiekuntia parantamaan yksityisteitä, ja se sisältää korotuksia parantamiskohteiden valtionavustuksen enimmäismääriin:

  • tavanomainen tien parantamishanke 50 -> 70 %
  • merkittävimmät siltakohteet 75 -> 85 %
  • erityiskohteet (mm. lauttapaikat) 80 -> 85 %

Tiekunnat hakevat valtionavustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päättää määrärahan tai sen osan kohdentamisesta toimivaltaisille ELY-keskuksille. Avustusprosentin nosto on saanut tiekunnat aktivoitumaan, ja avustushakemuksia on tullut kuluneen syksyn aikana huomattavasti enemmän kuin yleensä. 

"Valtakunnan tasolla hakemusten määrä on nyt huomattavasti käytettävissä olevia avustusvaroja suurempi. Alueelliset erot jäljellä olevan rahoituksen ja hakemusten määrän suhteen ovat suuria", johtaja Pipsa Eklund sanoo.

Ajankohtainen tieto hakemus- ja määrärahatilanteesta on saatavissa ELY-keskuksilta.

Tavoitteena kaikkein kriittisimpien kohteiden avustus maanlaajuisesti 

ELY-keskusten ei ole viime vuosina tarvinnut priorisoida avustettavia hankkeita, koska rahoitusta on ollut hyvin käytettävissä. Aikaisempaan verrattuna tilanne on nyt muuttunut. Osalla ELY-keskuksista on vielä kohtuullisesti aikaisempien rahoituskausien siirtomäärärahoja käytettävissä, mutta osa joutuu jo nyt tekemään priorisointia hankkeiden välillä.

Yleiset periaatteet hankkeiden priorisoinnista on kirjattu asetustasolle. Avustusta myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa ja erityisesti on huomioitava mm. siltojen korjaukset ja kantavuutta sekä liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet. 

Traficom laatii vuoden 2024 määrärahakohdennuksen, niin että siinä huomioidaan ELY-keskusten aikaisemmilta vuosilta käyttämättä olevan rahoituksen määrä ja alueella tiedossa olevien avustustarpeiden, erityisesti siltahankkeiden, määrä. 

Lisäksi Traficom sopii ELY-keskusten kanssa yhtenevistä menettelytavoista, joilla muuttuneesta tilanteesta viestitään ja tiedotetaan tiekuntia. Tässä huomioidaan alueelliset erot jäljellä olevan rahoituksen osalta. Tavoitteena on, että kaikkein kriittisimmät kohteet pystyttäisiin avustamaan maanlaajuisesti.

"Traficom on päättänyt siirtää vähemmän kiinnostusta herättäneestä yksityisteiden kehittämis-, suunnittelu -ja tutkimustyön rahoituksesta 2,9 miljoonaa euroa ELY-keskusten avustuskäyttöön, jotta yksityisteiden parantamisen rahoituspula hieman helpottuisi", Eklund sanoo. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehittää ja edistää yksityistieasioiden hoitamista valtakunnallisesti, huolehtii yksityisteihin liittyvistä asiantuntija- ja neuvontatehtävistä sekä päättää määrärahan tai sen osan kohdentamisesta toimivaltaisille ELY-keskuksille

Lisätietoja

johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund@traficom.fi, p. 029 534 5396

erityisasiantuntija Karoliina Aalto, karoliina.aalto@traficom.fi, p. 029 5346 846

Yksityisteiden valtionavustukset