Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CORSIA - kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa vuonna 2016 jäsenvaltiot päättivät kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvun hyvittämiseen velvoittavan järjestelmän eli CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) toteuttamisesta. Yleiskokouksen päätöksen myötä ilmailusta tuli ensimmäinen ala, jolle on asetettu maailmanlaajuinen markkinaehtoinen päästöjärjestelmä.

Tavoitteena lentoliikenteen hiilineutraali kasvu 

Lentoliikenne aiheuttaa reilut 2 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Lentoliikenteestä syntyy hiilidioksidin lisäksi muitakin päästöjä, kuten typen oksideja, nokihiukkasia, hapettuneita rikkilajeja sekä vesihöyryn vaikutuksia kuten tiivistymisvanoja, joista osa vaikuttaa ilmastoa lämmittävästi ja osa viilentävästi. Lentoliikenteen osuus ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on yhteensä noin 3,5 prosenttia, josta noin 66 prosenttia syntyy muista päästöistä, kuin hiilidioksidista, mutta aiheeseen liittyy yhä epävarmuuksia. Lentoliikenteen ennustetun kasvun vuoksi päästöt kasvavat moninkertaisiksi, jos ei ryhdytä entistä tehokkaampiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. 

CORSIAn avulla pyritään kansainvälisen lentoliikenteen hiilineutraaliin kasvuun. ICAOn tavoitteiden mukaisesti päästöjen vähentämiseen pyritään ensisijaisesti ilma-alusteknologian, vaihtoehtoisten kestävien polttoaineiden sekä energiatehokkaan lentotoiminnan ja ilmatilan käytön avulla. Nämä keinot eivät lähitulevaisuudessa kuitenkaan ole riittäviä, joten tarvitaan markkinaehtoinen hyvitysjärjestelmä.

Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä CORSIA. 2019 alkaen kaikkien maailman lentoyhtiöiden (päästöt yli 10 000 tCO2 vuodessa, ilma-alukset yli 5700 kg MTOM) tulee tarkkailla, raportoida ja todentaa kansainvälisten lentojensa CO2-päästöt. Järjestelmään osallistuu 126 maata vuodesta 2024. Lentoliikenteen CO2-päästöt eivät saisi kasvaa 2020 jälkeen vuoden 2019 tasosta. Vuosina 2024 - 2035 vertailuarvo on 85 % vuoden 2019 päästöistä. Lentoyhtiöt hyvittävät  kasvun ostamalla ilmastoyksiköitä.
Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä CORSIA

Ilma-alusten käyttäjän velvollisuudet

CORSIAssa on kahdenlaisia ilma-alusten käyttäjiin kohdistuvia velvoitteita: päästöjen raportointivelvoite ja päästöjen hyvitysvelvoite. Raportointivelvoite alkoi vuoden 2019 alusta ja se koskee ilma-alusten käyttäjiä, joka lentävät ICAOn jäsenvaltioiden välisiä reittejä. Vuoden 2019 raportoitujen päästöjen perusteella lasketaan päästöjen vertailuarvo, joka on 85 prosenttia vuoden 2019 päästöistä vuosina 2024 - 2035. Hyvitysvelvoite alkoi vuodesta 2021 ja se koskee ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät CORSIAan osallistuvien ICAOn jäsenvaltioiden välisiä reittejä. 

Ilma-alusten käyttäjien velvollisuuksista on tarkempaa tietoa päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (Ulkoinen linkki) käsittelevällä sivulla sekä Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/1603 (Ulkoinen linkki).

Päästöjen kasvu hyvitetään ilmastoyksiköitä ostamalla ja kestäviä lentopolttoaineita käyttämällä

CORSIAssa ilma-alusten käyttäjät hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla CORSIAn hyväksyttyjä, pääosin muiden alojen päästövähennyshankkeista peräisin olevia ilmastoyksiköitä hiilimarkkinoilta. Hyvitysvelvoite lasketaan vuosittain vertaamalla CORSIAan kuuluvien jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä aiheutuneita päästöjä vertailuarvoon ja vähentämällä mahdollinen CORSIA-kelpoisten kestävien lentopolttoaineiden määrä.

Vaiheittainen toteutus - vapaaehtoisuuden kautta pakollisuuteen

CORSIA jakautuu ajallisesti kolmeen vaiheeseen, jotka ovat  vuosina 2021-2023 ollut pilottivaihe, ensimmäinen vaihe vuosina 2024-2026 ja toinen vaihe vuosina  2027-2035. Osallistuminen järjestelmän pilottivaiheeseen ja ensimmäiseen vaiheeseen on vapaaehtoista ICAOn jäsenvaltioille, mutta toinen vaihe on pakollinen kaikille ICAOn jäsenvaltiolle paitsi tietyin perustein järjestelmästä vapautetuille valtioille.

CORSIAn on tarkoitus päättyä vuonna 2035, mutta sen päättymisajankohtaa arvioidaan vuoden 2032 loppuun mennessä. Tämän lisäksi CORSIAn toimeenpanoa, päästötavoitteen saavuttamista sekä markkina- ja kustannusvaikutuksia valtioille, ilma-alusten käyttäjille ja kansainväliselle lentoliikenteelle arvioidaan kolmen vuoden välein. Tarvittaessa ICAOn neuvosto esittää yleiskokoukselle muutoksia järjestelmään.

Vapautukset

CORSIAn pakollisesta toisesta vaiheesta on vapautettu vähiten kehittyneet maat (Least Developed Countries, LDCs), pienet kehittyvät saarivaltiot (Small Island Developing States, SIDS), kehittyvät sisämaavaltiot (Landlocked Developing Countries, LLDCs) sekä valtiot, joiden lentoliikenne on vähäistä myytyjen tonnikilometrien (Revenue tonne-kilometre, RTK) perusteella. Vapautetuista valtioista lähtevien ja niihin saapuvien lentojen päästöjä ei lasketa mukaan hyvitysvelvoitteeseen, mutta päästöt tulee kuitenkin raportoida. Vapautetut valtiot voivat osallistua järjestelmään vapaaehtoisesti.

Lisäksi hallinnollisen taakan keventämiseksi CORSIAn raportointi- ja hyvitysvelvoitteista on vapautettu 

  • ilma-alusten käyttäjät, joiden hiilidioksidipäästöt kansainvälisistä lennoista ovat vuodessa 10 000 tonnia tai alle
  • lennot ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on 5 700 kg tai alle
  • humanitaariset avustuslennot sekä sairaankuljetus- ja palontorjuntalennot

Ilmoittautuneet valtiot

ICAO ylläpitää CORSIA-sivustollaan listaa (Ulkoinen linkki) valtioista, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa CORSIAan alusta lähtien. Suomi on ilmoittautunut mukaan yhdessä 44 Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) jäsenvaltion kanssa.

Toimeenpano

Euroopan unionissa CORSIA toimeenpannaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1603 mukaisesti päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) kautta ja Suomessa Päästökauppalain (1270/2023) (Ulkoinen linkki) avulla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa CORSIAn toimeenpanosta Suomessa.

Euroopan talousalueen sisäisten lentojen päästöjä pyritään vähentämään myös  EU:n lentoliikenteen päästökaupan (Ulkoinen linkki) avulla. 

Päivitetty