Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CORSIA - kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmä

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa vuonna 2016 jäsenvaltiot päättivät kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvun hyvittämiseen velvoittavan järjestelmän eli CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) toteuttamisesta. Yleiskokouksen päätöksen myötä ilmailu on ensimmäinen ala, jolle on asetettu maailmanlaajuinen markkinaehtoinen päästöjärjestelmä.

Tavoitteena lentoliikenteen hiilineutraali kasvu vuodesta 2020

Lentoliikenne aiheuttaa noin 2 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, josta kansainvälisen lentoliikenteen osuus on noin 1,3 prosenttia. Lentoliikenteen voimakkaan kasvun vuoksi päästöt kasvavat moninkertaisiksi, jos ei ryhdytä entistä tehokkaampiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. 

CORSIAn avulla pyritään kansainvälisen lentoliikenteen hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 alkaen eli lentoliikenteen kasvaessa tulisi päästöjen jäädä vuoden 2020 tasolle. ICAOn tavoitteiden mukaisesti päästöjen vähentämiseen pyritään ensisijaisesti ilma-alusteknologian, vaihtoehtoisten kestävien polttoaineiden sekä energiatehokkaan lentotoiminnan ja ilmatilan käytön avulla. Nämä keinot eivät lähitulevaisuudessa kuitenkaan ole riittäviä, joten tarvitaan markkinaehtoinen hyvitysjärjestelmä.

Lentoliikenteen paastoja vahentavien toimien vaikutus
Kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lentotoiminnan muutosten, ilma-alusteknologian, kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden ja markkinapohjaisen ohjauskeinon eli CORSIAn avulla CNG2020-tavoitteen saavuttamiseksi (ICAO).

Ilma-alusten käyttäjän velvollisuudet

CORSIAssa on kahdenlaisia ilma-alusten käyttäjiin kohdistuvia velvoitteita: päästöjen raportointivelvoite ja päästöjen hyvitysvelvoite. Raportointivelvoite alkoi vuoden 2019 alusta ja se koskee ilma-alusten käyttäjiä, joka lentävät ICAOn jäsenvaltioiden välisiä reittejä. Vuoden 2019 raportoitujen päästöjen perusteella lasketaan päästöjen perustaso CORSIAn pilottivaiheelle 2021-2023. Hyvitysvelvoite alkaa vuodesta 2021 ja se koskee ilma-alusten käyttäjiä, jotka lentävät CORSIAan osallistuvien ICAOn jäsenvaltioiden välisiä reittejä. 

Ilma-alusten käyttäjien velvollisuuksista on tarkempaa tietoa päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (Ulkoinen linkki) käsittelevällä sivulla.

Päästöjen kasvu hyvitetään päästöyksiköitä ostamalla

CORSIAssa ilma-alusten käyttäjät hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla CORSIAn hyväksyttyjä, pääosin muiden alojen päästövähennyshankkeista peräisin olevia päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. Hyvitysvelvoite lasketaan vuosittain vertaamalla CORSIAan kuuluvien jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä aiheutuneita päästöjä vuoden 2019 päästöjen keskiarvoon.

Vaiheittainen toteutus - vapaaehtoisuuden kautta pakollisuuteen

CORSIA jakautuu ajallisesti kolmeen vaiheeseen, jotka ovat pilottivaihe vuosina 2021-2023, ensimmäinen vaihe vuosina 2024-2026 ja toinen vaihe vuosina  2027-2035. Osallistuminen järjestelmän pilottivaiheeseen ja ensimmäiseen vaiheeseen on vapaaehtoista ICAOn jäsenvaltioille, mutta toinen vaihe on pakollinen kaikille ICAOn jäsenvaltiolle paitsi tietyin perustein järjestelmästä vapautetuille valtioille.

CORSIAn on tarkoitus päättyä vuonna 2035, mutta sen päättymisajankohtaa arvioidaan vuoden 2032 loppuun mennessä. Tämän lisäksi CORSIAn toimeenpanoa, päästötavoitteen saavuttamista sekä markkina- ja kustannusvaikutuksia valtioille, ilma-alusten käyttäjille ja kansainväliselle lentoliikenteelle arvioidaan kolmen vuoden välein vuodesta 2022 lähtien. Tarvittaessa ICAOn neuvosto esittää yleiskokoukselle muutoksia järjestelmään.

Vapautukset

CORSIAn pakollisesta toisesta vaiheesta on vapautettu vähiten kehittyneet maat (Least Developed Countries, LDCs), pienet kehittyvät saarivaltiot (Small Island Developing States, SIDS), kehittyvät sisämaavaltiot (Landlocked Developing Countries, LLDCs) sekä valtiot, joiden lentoliikenne on vähäistä myytyjen tonnikilometrien (Revenue tonne-kilometre, RTK) perusteella. Vapautetuista valtioista lähtevien ja niihin saapuvien lentojen päästöjä ei lasketa mukaan hyvitysvelvoitteeseen, mutta päästöt tulee kuitenkin raportoida. Vapautetut valtiot voivat osallistua järjestelmään vapaaehtoisesti.

Lisäksi hallinnollisen taakan keventämiseksi CORSIAn raportointi- ja hyvitysvelvoitteista on vapautettu 

  • ilma-alusten käyttäjät, joiden hiilidioksidipäästöt kansainvälisistä lennoista ovat vuodessa 10 000 tonnia tai alle
  • lennot ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on 5 700 kg tai alle
  • humanitaariset avustuslennot sekä sairaankuljetus- ja palontorjuntalennot

Ilmoittautuneet valtiot

ICAO ylläpitää CORSIA-sivustollaan listaa (Ulkoinen linkki) valtioista, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa CORSIAan alusta lähtien. Suomi on ilmoittautunut mukaan yhdessä 44 Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) jäsenvaltion kanssa.

Toimeenpano

Euroopan unionissa CORSIA toimeenpannaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1603 mukaisesti päästökauppadirektiivin (2003/87/EY) kautta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa CORSIAn toimeenpanosta Suomessa.

Tällä hetkellä Euroopan talousalueen sisäisten lentojen päästöjä pyritään vähentämään EU:n lentoliikenteen päästökaupan (Ulkoinen linkki) avulla. CORSIAn ja EU:n lentoliikenteen päästökaupan mahdollisesta yhteensovittamisesta päätetään EU:ssa vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Päivitetty