Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n lentoliikenteen päästökauppa

EU:n lentoliikenteen päästökaupan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla tavalla. Se antaa lentoyhtiöille mahdollisuuden käydä kauppaa päästöoikeuksilla ja päättää miten ne päästöjään vähentävät. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa lentoliikenteen päästökaupan toimeenpanosta Suomessa.

Lentoliikenteen päästökauppa alkoi 1.1.2012. Se koskee kaikkia Euroopan talousalueen lentoasemilta lähteviä ja niille saapuvia lentoja, jollei niitä ole erityisin perustein rajattu päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Vuosina 2013-2026 päästökauppa koskee kuitenkin pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. 

Vuonna 2012 alkaneella ensimmäisellä päästökauppakaudella lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärä oli 97 prosenttia vuosien 2004–2006 päästöjen keskiarvosta. Oikeuksien kokonaismäärää kiristettiin vuonna 2013 alkaneelle toiselle päästökauppakaudelle niin, että se on 95 prosenttia vuosien 2004–2006 päästöjen keskiarvosta kutakin päästökauppavuotta kohden. Päästökaupassa yksi päästöoikeus vastaa yhtä hiilidioksiditonnia. Vuonna 2021 alkaneella lentoliikenteen kolmannella päästökauppakaudella päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennettiin aluksi vuosittain lineaarisella 2,2 prosentin vähennyskertoimella. Vuodesta 2024 alkaen kerroin kiristyi 4,3 prosenttiin ja vuonna 2028 se kiristyy 4,4 prosenttiin.

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta ja huutokaupataan

Päästökaupan alkuvuosina 2012-2023 lentoliikenteen päästöoikeuksien kokonaismäärästä 82 prosenttia jaettiin ilma-alusten käyttäjille maksutta EU-tasolla tehtävän vertailun avulla, joka perustui ilma-alusten käyttäjien raportoimiin todennettuihin tonnikilometritietoihin. Päästöoikeuksista 3 prosenttia jaettiin maksutta erityisvarannosta uusille ilma-alusten käyttäjille ja sellaisille ilma-alusten käyttäjille, joiden liikenne oli kasvanut voimakkaasti. Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupattiin.

Lentoliikenteen maksutta jaettavista päästöoikeuksista luovutaan asteittain vuosien 2024-2026 aikana. Vuonna 2024 normaalisti maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista 25 prosenttia huutokaupataan ja vuonna 2025 huutokaupattava osuus on 50 prosenttia. Vuonna 2026 yleistä ilmaisjakoa ei enää lentoliikenteessä ole. Maksutta jaettavat päästöoikeudet jaetaan ilma-aluksen käyttäjille vuosina 2024–2025 suhteessa niiden päästökaupan alaisen lentotoiminnan todennettuihin päästöihin vuonna 2023.

Vuosien 2024–2030 aikana ilma-aluksen käyttäjillä on kuitenkin mahdollisuus saada rajatusti päästöoikeuksia maksutta (yhteensä 20 miljoona päästöoikeutta), jos toimijat korvaavat fossiilista lentokerosiinia kestävällä lentopolttoaineella (SAF). Mekanismin tarkoituksena on lisätä kestävien lentopolttoaineiden käyttöä ja edistää päästöjen vähentämistä kattamalla vähintään puolet fossiilisen ja kestävän lentopolttoaineen hintaerosta.

Ilma-alusten käyttäjä, jonka päästöt ovat suuremmat kuin sille myönnettyjen maksuttomien päästöoikeuksien määrä, voi ostaa päästöoikeuksia huutokaupoista, muilta ilma-alusten käyttäjiltä sekä päästökaupan piiriin kuuluvilta laitoksilta. Päästöoikeuksia ostamalla ilma-alusten käyttäjä varmistaa, että se pystyy palauttamaan päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Mikäli ilma-alusten käyttäjän päästöt ovat pienemmät kuin sille myönnetyt päästöoikeudet, se voi myydä ylimääräiset päästöoikeutensa eteenpäin.

Ilma-alusten käyttäjän velvollisuudet

Ilma-alusten käyttäjän on tarkkailtava päästöjään ja palautettava edellisen kalenterivuoden päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Ilma-alusten käyttäjän velvollisuuksista on tarkempaa tietoa päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (Ulkoinen linkki) käsittelevällä sivulla. Kyseiset velvollisuudet koskevat myös kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmän eli CORSIAn (Ulkoinen linkki) piiriin kuuluvia ilma-alusten käyttäjiä.

Energiaviraston rooli

Energiavirasto (Ulkoinen linkki) huolehtii päästöoikeuksien huutokauppojen järjestämiseen liittyvistä viranomaistoimista ja huutokauppatulojen tulouttamisesta valtion talousarvioon. Energiavirasto vastaa lisäksi lentoliikenteen maksuttomien päästöoikeuksien vuosittaisesta kirjaamisesta ilma-alusten käyttäjän päästöoikeustilille, palautettujen lentoliikenteen päästöoikeuksien sekä päästövähennysyksikköjen ja sertifioitujen päästövähennysten mitätöinnistä ja yksiköiden siirtämisestä valtion poistotilille.

 

Päivitetty