Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii monin tavoin lentoliikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin kotimaassa, EU-tasolla kuin globaalistikin. Traficom kiinnittää huomiota siihen, että ilmailualan toimijat ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon lentoturvallisuusjärjestelmissään.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa Traficomin vastuulle on asetettu ilmailuun ja ympäristöön liittyen seuraavia tavoitteita:

  • Traficom osallistuu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn ympäristö- ja ilmastonmuutostyöryhmien eurooppalaisten tukiryhmien työskentelyyn lentoliikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi.
  • Traficom seuraa ja tarjoaa tarvittaessa asiantuntija-apuaan ilmailualan eurooppalaisen teknologiayhteisö ACAREn sekä lentoliikenneteknologian tutkimusprojekti Clean Skyn hankkeissa.
  • Traficom valvoo, että polttoainetta käytetään ja lentoaikaa optimoidaan lentoturvallisuutta vaarantamatta. Viranomainen seuraa ja osallistuu EU-tasolla Single European Sky (SES) ja SESAR-hankkeisiin, joilla pyritään ilmatilan uudelleenjärjestelyjen kautta vähentämään CO2-päästöjä 9–12 % vuoteen 2020 mennessä.
  • Traficom seuraa aktiivisesti biopolttoaineiden kokeilua ja käytön yleistymistä lentoliikenteessä globaalisti ja osallistuu tarpeen mukaan kansallisiin yhteistyöhankkeisiin käytön edistämiseksi.
  • Traficom vastaa EU:n lentoliikenteen päästökaupan kansallisesta toimeenpanosta: se huolehtii maksutta jaettavien lentoliikenteen päästöoikeuksien jaosta ja jakamisen perusteena olevan vertailun toteuttamisesta. Lisäksi se vastaa päästökaupan edellyttämästä seurannasta ja raportoinnista sekä niistä seuraamuskäytännöistä, joita kohdistetaan niihin lentoyhtiöihin, jotka kieltäytyvät noudattamasta päästökauppalain velvoitteita.

Traficomilla on lisäksi oma roolinsa lentomeluasioiden hallintaan liittyvissä asioissa Suomessa.

Traficom tekee ympäristötyötä tiiviissä yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, lentoyhtiöiden sekä lentoasemien pitäjän Finavian kanssa.

Lentoliikenteen päästöihin  katsotaan kuuluvaksi pakokaasu- ja polttoainehöyrypäästöjen lisäksi myös melupäästöt.

Päivitetty