Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Brexitin vaikutukset tieliikenteen toimijoille

Tieliikenteen kuljetusyritykset

Britannian ja Euroopan Unionin 24.12.2020 saavuttaman vapaakauppasopimusneuvottelutuloksen johdosta, Britannian  ero Euroopan Unionista tapahtuu 1.1.2021 alkaen vapaakauppasopimuksessa mainituin ehdoin. Sopimuksessa on määritelty myös maantiekuljetusyritystoiminnan oikeudellinen perusta, jonka nojalla kuljetustoimintaa voidaan harjoittaa.

Tässä osuudessa käsitellään ainoastaan kuljetussektorin suoran substanssilainsäädännön perusteita sopimuksessa. On huomioitava, että näiden lisäksi kuljetusyritystoimintaa velvoittaa myös sopimuksessa mainittujen yritystoiminnan yleiset toiminnan edellytysten oikeudelliset muutokset, jolla on vaikutusta Britannian ja EU:n ja sitä kautta myös Britannian ja Suomen välisessä yritystoiminnassa. Näitä ovat mm. yritystoiminnan verotus, kirjanpito, arvolisäverotus ja sen myyntimaasäännökset, sovellettavat työehtosopimukset, työntekijöiden vakuuttaminen ja sosiaaliturva, yritysmuotojen lainsäädäntö ja sijoittautuminen, tullaus. Listaus ei ole poissulkeva.

Kuljetusyritysten markkinoillepääsy

Tavarankuljetukset EU:n ja Britannian välillä tapahtuvat 1.1.2021 alkaen molempien osapuolien alueilla myönnetyillä liikenneluvilla. Suomalaisen kuljetusyrityksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että kuljetukset tapahtuvat yhteisön liikenteenharjoittaja-asetuksen (1071/2009) sekä yhteisölupa-asetuksen(1072/2009) nojalla myönnetyillä yhteisön liikenneluvilla. Toiminnan harjoittamista koskien kabotaasikuljetusten määrä muuttuu nykykäytäntöön siten, että EU:iin sijoittautunut kuljetusyritys voi suorittaa enintään kaksi kabotaasikuljetusta Britanniassa 7 päivän kuluessa kansainvälisen kuljetuksen päättymisestä. Vastaava oikeus on Britanniaan sijoittautuneella kuljetusyrityksellä EU-alueella sillä muutoksella, että UK:iin sijoittautunut yritys voi tehdä joko kaksi rajat ylittävää kuljetusta tai yhden rajat ylittävän kuljetuksen sekä yhden maan sisäisen kuljetuksen EU-alueella.

Henkilökuljetukset (satunnaisliikenne) linja-autolla EU:n ja Britannian välillä tapahtuvat 1.1.2021 alkaen kansainvälisen INTERBUS-sopimuksen nojalla. INTERBUS-sopimus eroaa sisällöltään yhteisön vastaavasta lainsäädännöstä mm. supistetumman oikeuden muodossa harjoittaa kabotaasikuljetuksia maahan sijoittautumattomien kuljetusyritysten toimesta. Suomalaisten kuljetusyritysten osalta tämä tarkoittaa sitä, että harjoitettaessa satunnaisliikenteen henkilökuljetuksia linja-autolla Britanniaan, sovelletaan kuljetuksiin INTERBUS-sopimuksen sääntelyä ja kuljetusten valvonta-asiakirjana käytetään INTERBUS-asiakirjaa. Tämän lisäksi yrityksellä tulee olla yhteisön liikenteenharjoittaja-asetuksen (1071/2009) ja yhteisön kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen (1073/2009) mukainen liikennelupa. Säännölliseen reittiliikenteeseen sekä säännölliseen erityisliikenteeseen sovelletaan Britannia-EU-vapaakauppasopimuksen ehtoja niin kauan, kunnes vastaava kansainvälinen sopimus on tehty. 

Ajo- ja lepoaikasääntely

Ajo- ja lepoaikasääntelyn osalta Britanniasta tulee kolmas maa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Yhteisön ajo- ja lepoaika-asetusta (561/2006) sekä ajopiirturiasetusta ei enää Britannian alueella sovelleta, vaan sääntely muuttuu kansainvälisen AETR-sopimuksen nojalla tapahtuvaksi. AETR-sopimuksen sisältö on lähes vastaava yhteisön ajo- ja lepoaikasääntelyn sekä ajopiirturisääntelyn kanssa. Britannia-EU-välisissä kuljetuksissa kuitenkin AETR-sopimusta sovelletaan myös tilanteissa, joissa kuljetustoiminta tapahtuu osittain sopimusosapuolien ulkopuolisella alueella.

Kuljetussektorin KV-sopimukset sekä niiden suhde brexitiin

Brexit eikä sen ja EU:n välinen vapaakauppasopimus muuta kuljetussektorin KV-sopimuksia tai niiden sovellettavuutta UK-EU-kuljetuksissa. Näitä ovat mm. ATP (kv-sopimus herkästi pilaantuvien tuotteiden kuljetuksesta), ADR (kv-sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta), CEMT (kv-sopimus tavarankuljetuksista) CMR (kv-sopimus maantiekuljetuksista)

Muuta

Sopimuksen sisältö on tällä hetkellä tämänlainen. Sopimuksen virallistaminen edellyttää kuitenkin kansallisia parlamentaarisia käsittelyitä sekä käsittelyitä EU:n eri toimielimissä. Sisällöllisiä muutoksia sopimukseen ei ole tarkoitus tehdä, mutta se on mahdollista. EU-Britannia-vapaakauppasopimuksen virallistamisprosessilla voi olla vaikutusta niiden yritysten toimintaan, jotka harjoittavat kuljetusliiketoimintaa EU-Britannia välisissä kuljetuksissa.

Ammattikuljettajien pätevyydet

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys

Britanniassa myönnetyllä kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskortilla voi Suomessa tieliikenteessä osoittaa ammattipätevyyden voimassaolon korttiin merkityn voimassaolon mukaisesti.

Ajopiirturikortit

Britanniassa myönnetty kuljettajakortti on voimassa korttiin merkityn voimassaolon mukaisesti Suomessa. Voimassaolon päättyessä Britannian kansalainen voi hakea uutta kuljettajakorttia Suomesta, jos hän täyttää myöntämisen edellytykset.

Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa (ADR-ajolupa)

Britannian EU-erolla ei ole vaikutusta vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaan (ADR-ajolupa). ADR-ajolupa myönnetään ADR-sopimuksen nojalla ja ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa ADR-sopimusvaltioissa (UNECE, SopS 23/1979), joihin Suomi ja Britannia molemmat kuuluvat.