Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja siihen liittyvässä muussa toiminnassa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettava aine ja sen määrä ja vaarallisuus sekä kuljetusmuoto.

Vaarallisten aineiden pakkaajan, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan, kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, kuljettajan ja vastaanottajan sekä muun kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia ja asetusta. Lakia ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetukseen irtolastina irtolastialuksessa, neste- ja kaasusäiliöaluskuljetukseen eikä tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaan vaarallisten aineiden varastointiin, siirtoon tai muuhun käsittelyyn, jos toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai ilmakuljetukseen.

Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, säiliöistä, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, turvallisuuskoulutuksesta, ajolupakoulutuksesta, kuljetustiedoista, pakkausten, säiliöiden, ajoneuvon ja vaunun merkinnöistä.

Säädösten ja määräysten tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023) (Ulkoinen linkki)

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023) (Ulkoinen linkki)

Päivitetty