Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Aluksen kansallisuus

Alus on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö omistaa yli 60 % aluksesta. Jos ulkomaisessa omistuksessa oleva alus täyttää merilaissa olevat ehdot, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi hyväksyä sen suomalaiseksi. Traficom tekee päätöksen myös hakemuksiin, jotka koskevat aluksia, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla.

Suomalaisen aluksen pitää olla rekisteröity liikenneasioiden rekisteriin , jos rekisteröinnin ehdot täyttyvät. Alus voidaan rekisteröidä myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin, jos sen valtion laidansäädäntö mahdollistaa rekisteröinnin. Traficom voi antaa luvan suomalaisen aluksen rekisteröintiin Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos merilain ehdot täyttyvät. 

Traficom peruu hyväksymisen tai luvan, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty tai luvalle asetettuja ehtoja ei täytetä.

Alusten kansallisuudesta säädetään merilain 1 luvun 1 §:ssä ja 1a §:ssä (991/2018). Myös vesikulkuneuvona rekisteröidyn aluksen kansallisuus määräytyy merilain mukaisesti.

Aluksen hyväksyminen suomalaiseksi

Alus voidaan hyväksyä suomalaiseksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella, omistaa aluksesta yli 60 %.
 • Alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta.
 • Jos omistaja ei johda tai operoi alusta Suomesta, hänen on nimitettävä tätä tehtävää hoitamaan edustaja, jolla on vakinainen kotikunta ja asuinpaikka Suomessa.
 • Alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi, kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin.

Jos aluksen omistaja ei ole suomalainen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai oikeushenkilö, alus voidaan hyväksyä suomalaiseksi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Aluksen omistus-, hallinto-, luotonanto- tai rahtaussuhteista voidaan luotettavasti todeta, että aluksen käyttö merenkulkuun on ratkaisevasti suomalaisten määrättävissä.
 • Alus on poistettu toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi, kun se on rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin.
 • Alus täyttää alusturvallisuutta koskevissa säännöksissä uusille aluksille asetetut vaatimukset.
 • Aluksen rekisteröinnin arvioidaan edistävän Suomen merenkulkuelinkeinoa ja sen työllisyyttä.

Jos aluksella ei ole yhtään suomalaista omistajaa, pitää Suomen kansalaisilla olla aluksen omistajan hallintoelimissä edustus tai mahdollisuus muulla tavoin osallistua päätösvallan käyttöön. Alus voidaan hyväksyä suomalaiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Aluksen merkitseminen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin

Suomalainen alus voidaan siirtää toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin, jos se on kyseisen valtion lainsäädännön mukaan sallittua. Tällöin alus on poistettava Suomen rekisteristä ennen sen rekisteröintiä ulkomaille.

Aluksen merkitseminen Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion alusrekisteriin

Suomalainen alus voidaan merkitä muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alusrekisteriin tämän valtion lainsäädännön mukaisesti, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Alus on rakennettu Suomessa ja se merkitään välittömästi valmistumisensa jälkeen tällaisen valtion alusrekisteriin.
 • Aluksen ja rekisteröintimaan välillä on aluksen omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvä todellinen yhdysside.
 • Aluksen rekisteröinnillä arvioidaan olevan Suomen telakkateollisuuden ja työllisyyden edistämiseen liittyviä painavia syitä.

Lupa siirrosta toisen valtion rekisteriin myönnetään määräajaksi, joka voi olla enintään aluksen käytöstä tai hallinnasta tehdyn rahtaussopimuksen voimassaoloajan pituinen. Luvan voimassaolon aikana alusta ei saa siirtää edelleen kolmannen maan rekisteriin.

Lisätietoja

Säädökset

Päivitetty