Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jätteiden jättäminen satamaan

Sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan, että alukset jättävät jätteensä satamien vastaanottolaitteisiin. Traficom suorittaa valvontaa tarkastamalla alusjäteilmoituksia ja alusten jätehuoltoa. Lisäksi Traficom voi myöntää hakemuksesta vapautuksen lakisääteisestä jätteiden jättöpakosta sellaiselle säännöllisessä reittiliikenteessä olevalle alukselle, joka on järjestänyt jätehuoltonsa suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa yhdessä tai useammassa reittinsä satamassa.

Kansallisesti jätteiden jättämisestä säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja sen nojalla annetussa merenkulun ympäristönsuojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (76/2010). Nämä perustuvat mm. MARPOL-yleissopimukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/883 aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista, direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta ja direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta (ns. alusjätedirektiivi), Helsingin sopimukseen (SopS 2/2000) ja HELCOMin suosituksiin.

Päivitetty