Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom vastaa omalta osaltaan rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja yhteentoimivuuden valvonnasta. Traficomin valvontavelvollisuus ulottuu rautatieliikenteen harjoittajiin, valtion rataverkon haltijaan ja raideliikennelain (1302/2018) soveltamisalaan kuuluviin yksityisraiteiden haltijoihin. Traficom valvoo lisäksi myös mm. kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaavia yksiköitä, koulutuslaitoksia, raideliikennelain 15 luvun mukaisia arviointilaitoksia sekä kaupunkiraideliikenteen toimijoita.

Traficom valvoo muun muassa

  • rautatiejärjestelmän turvallisuusvaatimusten noudattamista
  • rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta
  • rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten noudattamista ja toteutumista
  • osajärjestelmän vaatimustenmukaisuutta, sen käyttämistä ja kunnossapitoa
  • yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatumustenmukaisuutta sekä niiden markkinoita ja käyttämistä
  • ilmoitetun laitoksen toimintaa
  • kalustoyksiköiden rekisteröintiä ja kalustorekisteriin merkittäviä tietoja
  • vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK)
  • varautumista poikkeusoloihin sekä häiriötilanteisiin
  • koulutuslaitoksia.

Traficomin valvonta pohjautuu vuosittain vahvistettuun valvontasuunnitelmaan, joka perustuu viraston valvontastrategiaan (ks. alla). Valvontaa ohjaa Euroopan komission antama asetus (EU) 2018/761 kansallisen viranomaisen suorittamasta valvonnasta turvallisuusluvan tai -todistuksen myöntämisen jälkeen. Se astui voimaan 16.6.2019.

Raideliikenteen valvontastrategia

Traficomin raideliikenteen valvontasuunnitelma

Traficomin suorittaman valvonnan lisäksi toimijoilta edellytetään omavalvontaa. Euroopan komissio on antanut omavalvontaa koskevan asetuksen (EU) N:o 1078/2012 (16.11.2012), joka astui voimaan 7.6.2013. Asetuksen nojalla sekä rautatieliikenteen harjoittajien, rataverkon haltijoiden ja kunnossapidosta vastaavien yksiköiden on suoritettava omavalvontaa.

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on omavalvonnan suorittamisen lisäksi raportoitava omavalvonnastaan, sen tuloksista ja sitä seuranneista toimenpiteistä Traficomille vuosittain toimitettavassa turvallisuuskertomuksessa 31.5. mennessä. Traficom valvoo omavalvonnan suorittamista esimerkiksi osana turvallisuusjohtamisjärjestelmiin kohdistuvaa valvontaa.

Traficom on laatinut yleisluonteisen selvityksen rautatiejärjestelmän valvontastrategian tavoitteista sekä valvonnan toteuttamistavoista.

Valvonnasta saatuja tuloksia analysoidaan yhdessä analyysiyksikön kanssa.

Päivitetty