Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Rekisterit ja tietovarannot

Liikenteen tietovarannot 

Liikenneasioiden rekisteri 

Traficom pitää sähköisesti liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tietoja liikennevälineistä eli ajoneuvoista, ilma-aluksista, aluksista ja vesikulkuneuvoista, rautatieliikenteen kalustosta sekä näihin liittyvistä laitteista, toiminnanharjoittajaluvista sekä ilmoituksenvaraisesta toiminnasta ja liikenteeseen liittyvistä henkilöluvista.

Traficom saa käyttää rekisterissään olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Liikenteeseen liittyvät muut tietovarannot

Liikenneasioiden rekisterin lisäksi Traficom ylläpitää laissa säädettyjä tehtäviään varten tietoja liikennemarkkinoiden ja liikkumispalveluiden tarjonnasta ja kysynnästä sekä niiden kehityksestä, eri liikennemuotojen liikennemääristä ja muista tunnusluvuista, liikenneonnettomuuksista sekä liikenteen vaaratilanteista ja poikkeamista, Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä sekä muista sen tehtävien hoitamisen kannalta keskeisistä seikoista.

NAP-liikkumispalvelukatalogi

NAP-liikkumispalvelukatalogi on liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) säädetty avoin kansallinen yhteyspiste (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tuottajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen koneluettavista rajapinnoistaan. Liikkumispalveluilla tarkoitetaan henkilöiden kuljetuspalveluita, kuten tieliikenteen, merenkulun ja ilmailun henkilökuljetuksia; asemia, satamia ja terminaaleja; liikennevälineiden vuokrauspalveluita ja kaupallisia yhteistyökäyttöpalveluita; yleisiä kaupallisia pysäköintipalveluita sekä välityspalveluita. Olennaisia tietoja ovat esimerkiksi palvelualue, reitit, aikataulut, hinnat, palvelun saatavuus, esteettömyys sekä varaus-, myynti-, lippu- ja maksutiedot . 


Avattavat tiedot on määritetty valtioneuvoston asetuksessa (643/2017). NAP-palvelu on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on aikaansaada helppokäyttöisiä yhdistettyjä liikkumis- ja infopalveluita. NAP ei ole loppukäyttäjien ja matkustajien palvelu, vaan se on tarkoitettu liikkumispalveluiden tuottajille ja kehittäjille.   

NAP Tietosuojaseloste

Viestintäasioiden rekisterit

Traficom ylläpitää viestintäsäädännön tehtävien perusteella muun muassa seuraavia rekistereitä:

  • Taajuushallinnon radiolupa-, tutkinto- ja todistusasioiden käsittelyjärjestelmä, joka sisältää myös taajuustietokannan.
  • .fi verkkotunnusrekisteri, joka sisältää rekisteröityjä/rekisteriin merkittyjä fi-verkkotunnuksia koskevat tiedot. Rekisterin julkisten tietojen hakupalvelu löytyy viraston verkkosivuilta. Tämän lisäksi Traficomille ilmoittautuneet fi-välittäjät löytyvät viraston verkkosivuilta. 
  • Postinvarmennusjärjestelmä, joka sisältää tietoja Traficomissa käsitellyistä perille saamattomista kirjelähetyksistä.
  • Numerointirekisteri, joka sisältää tietoja myönnetyistä numeroista, tunnuksista ja koodeista kuten valtakunnalliset tilaajanumerot ja SMS-palvelunumerot.
  • Verkkotietopiste-niminen palvelu osoitteessa www.verkkotietopiste.fi sisältää tietoa verkkojen rakennussuunnitelmista yhteisrakentamisen sopimiseksi. Lisäksi palvelusta saa tietoa siitä, keillä verkkotoimijoilla voi olla verkkoja haetulla alueella. Palvelussa on mukana tietoja viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista.
  • Markkinavalvontarekisteri sisältää tietoja Suomessa myytävien langattomien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisen valvonnasta ja yksittäisten radiolaitteiden tarkastusten tuloksista ja valvontapäätöksistä.

Radioamatööritutkintojen henkilörekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Tutkinnon vastaanottajana ja henkilötietojen käsittelijänä toimiva Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL) on tutkinnon vastaanottajaksi hyväksytty Traficomin ulkopuolinen taho.

Tietosuojaseloste Radioamatöörien tutkintotoiminta

Muut rekisterit

Sidosryhmärekisterit ja asiakaspalvelu

Traficom kerää lakisääteisen toiminnan hoitamiseksi sidosryhmiensä ja asiakkaidensa tietoja, joita saadaan rekisteröidyiltä tai heidän työnantajiltaan tai julkisista lähteistä. Tietoihin sisältyy vain tarpeellisia yksilöinti- ja yhteystietoja, jotka vaihtelevat asian luonteen mukaan. Tietoja käytetään järjestettäessä kutsutilaisuuksia viraston ajankohtaista asioista ja vuosittaisiin asiakastyytyväisyyskyselyihin viranomaistoiminnan laadun kehittämiseksi. Virasto lähettää myös uutiskirjeitä ja/tai tiedotteita sähköpostitse niitä tilanneille milloin tahansa peruutettavan suostumuksen perusteella.

Asiakaspalvelukontaktit (puhelu, sähköposti, chat) tallentuvat asiakaspalvelujärjestelmään palvelun laadun ja viraston toiminnan kehittämistä varten. Tallenteita voidaan käyttää asiakaspalvelun parantamiseksi tähtäävässä koulutuksessa ja ohjeistuksen sisällön suunnittelussa yksityisyyden suoja huomioiden.

Sidosryhmärekisteriä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan ja asiakaspalvelukontaktitallenteita säilytetään enintään kaksi vuotta. Virasto voi käyttää palveluntarjoajaa henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun ja käsittelijä hävittää tiedot toimeksiannon päätyttyä.  Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja, ellei julkisuus- tai muusta soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä  EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Rekisteröity voi vaatia virastoa oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot tai täydentämään puutteelliset tiedot ja hänellä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Muut tietosuojaselosteet

Autoilija-sovelluksen tietosuojaseloste