Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tietosuojaselosteet

Traficomin tietosuojaselosteet

Ilmailulain 3 §:n mukaan Traficom toimii Suomen kansallisena ilmailuviranomaisena ja vastaa lupien ja hyväksyntöjen myöntämisestä tehtäviin, jotka edellyttävät taustan tarkistukseen liittyvien vaatimusten täyttämistä. 

Traficom pitää liikenneasioiden rekisteriä liikenteen lupien ja muiden oikeuksien myöntämiseksi ja valvomiseksi, liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, liikennevälineiden ja niihin liittyvän verotuksen ja kiinnitysten yksilöimiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, liikkumispalveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan (omadata) perustuvien palveluiden edistämiseksi, liikenteen viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja kansainvälisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisekseen.

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) ry on tutkinnon vastaanottajaksi hyväksytty Traficomin ulkopuolinen taho, joka käsittelee tietoja Traficomin lukuun.

Henkilötietoja käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen. Tämän rekisterin käyttö koskee seuraavia toimia: radiolupien myöntäminen ja ylläpito, radioviestinnän pätevyystutkintotietojen ylläpito ja todistusten myöntäminen, verkko- ja ohjelmistolupien myöntäminen ja ylläpito, radiohäiriöiden selvittäminen ja taajuuksien käytön valvonta ja radiohallinnollisten maksujen laskutus.

Henkilötietoja käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen. Tämän rekisterin käyttö koskee seuraavia toimia: markkinatietojen keruu ja tiedonkeruu viestintäpalveluiden toimivuushäiriöistä ja tietoturvahäiriöistä.

Traficom pitää rekisteriä nimetyistä katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-tarkastajista täyttääkseen lakisääteiset velvollisuudet koskien aluksen katsastuksia,
tarkastuksia, aluksenmittausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Traficomin toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Traficom pitää ajantasaista luetteloa tieturvallisuusarvioijan pätevyyden saaneista henkilöistä ja pätevyyden voimassaolosta.

Traficomin keräämiä tietoja käytetään ilmailusta aiheutuneiden häiriöiden (esim. melu, alueen käyttö, aiheutunut vahinko) selvittämiseen, viranomaisen puuttumista edellyttävän ilmailutoiminnan tunnistamiseen sekä ilmailutoiminnan yleiseen valvontaan.

NAP-liikkumispalvelukatalogi (www.finap.fi (Ulkoinen linkki)) on Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämä tekninen palvelu, johon liikkumispalveluiden tarjoajien tulee toimittaa tietoja digitaalisista olennaisten tietojen koneluettavista rajapinnoistaan. Tietojen toimittaminen palveluun vaatii rekisteröitymisen. Liikenne- ja viestintävirasto käsittelee henkilötietoja NAP-palvelun ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon NAP-palveluun rekisteröityneiden palveluntarjoajien kanssa sekä lähettääkseen mahdollisia NAP-palvelua koskevia viranomaistiedotteita. Näitä yhteystietoja ei julkaista NAP-palvelussa.

Suomen kansallinen verkkotunnuspääte on .fi ja siitä vastaa Traficom. Fi-verkkotunnusten välittämistä ja käyttämistä ohjataan kansallisella lainsäädännöllä.

Traficomilla on digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun laissa säädetty velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Liikenteen Oma asiointi -palvelun tarkoituksena on täyttää edellä mainittu laissa säädetty velvoite digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työn vuorovaikutuksessa esimerkiksi työpajoihin ilmoittautumisen ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Traficomin Sopimustietojen hallintarekisteriin keräämiä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kumppanien kanssa.

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen osa-alueisiin liittyen.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työhön osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi projektiryhmän kokousten ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työssä toteutettavissa haastatteluissa ja lisätietopyynnöissä. Puitesopimuskonsultti toteuttaa vuorovaikutuksen Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti solmupisteiden matkustajapalveluiden ja matkustajainformaation palvelutason kuvaamisen yhteydessä. Lopullisesta kuvamateriaalista mahdolliset henkilötiedot anonymisoidaan. 

Henkilötietoja käsitellään alla yksilöityjen tukien myöntämiseksi ja valvomiseksi. Kyseessä olevien tukien myöntäminen on Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteinen tehtävä.

Henkilötietoja käsitellään myös tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedot tukien maantieteellisestä jakaumasta, käytetyistä tukimääristä, tuella hankituista ajoneuvoista tai muusta tukiprosessista). Lisäksi tietoja käsitellään hankintatuen vaikutuksia kuvaavan seurantaraportin laatimiseksi.

Älyliikenteen ja automaation ajankohtaiset -ryhmä on tähän teemaan liittyvä tiedonvaihdon avoin foorumi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää ryhmälle sähköpostitse tietoa älyliikenteen ja automaation ajankohtaisista asioista. 

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu väliaikaisesti verkossa toteutettavassa kyselytutkimuksessa. Kysely toteutetaan IRO Research Oy:n kyselytutkimusalustalla. 

Traficomin turvasähköpostijärjestelmä mahdollistaa vahvasti salattujen turvasähköpostien lähettämisen Traficomin ja asiakkaiden välillä. Henkilötietoja kerätään turvasähköpostien tietoturvallisuuden takaamiseksi ja vastaanottajan todentamisen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään EU:n matkustajien oikeuksia koskevissa asioissa Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficom) lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi.

Traficomin toimeksiannosta IROResearch Oy selvittää kuluttajilta heidän viestintäpalvelujen käyttöään, digilaitteiden omistamista sekä tietoturvaan liittyviä asioita. Tutkimuksen tiedonkeruu tapahtuu elo-lokakuun 2022 aikana puhelimitse.

Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Virkoja ja tehtäviä voivat hakea viraston ulkopuoliset sekä viraston sisäiset hakijat. Traficom julkaisee avoimet virat Valtiolle.fi palvelussa, joka on pääasiallinen kanava, jota kautta hakemukset jätetään. Hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa postitse kirjaamoon.

Bittimittari.fi on nettiselaimessa sekä Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttävissä mobiililaitteissa toimiva nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaamiseen tarkoitettu palvelu. Palvelun tavoitteena on tarjota jokaiselle netinkäyttäjälle selkeä, informatiivinen ja helppokäyttöinen nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaustyökalu. Palvelun toissijaisena tavoitteena ja käyttötarkoituksena on kerätä palvelun käytön avulla Traficomille tietoa nettiyhteyksien laadusta viraston lakisääteisiä tehtäviä varten. Palvelu ei edellytä rekisteröitymistä. Bittimittari.fi-palvelussa käsiteltävät tiedot voivat olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa määriteltyjä henkilötietoja kuten luonnollisen henkilön päätelaitteen IP-osoite, SSID-tunniste ja suostumuksen perusteella käsiteltävä päätelaitteen käyttäjän sijaintitieto.

Lisäksi laatututkimuksen yhteydessä palvelussa käsitellään mahdollista käyttäjän itse ilmoittamaa postiosoitetietoa, jota ei kuitenkaan tallenneta palvelussa. Traficomille ei Bittimittari.fi-palvelun käytöstä muodostu sellaista mittaustietoa, jota virasto voisi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi -palvelua verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016, yhteisrakentamislaki) 5 §:n mukaisesti. Verkkotietopisterekisteri on perustettu yhteisrakentamislain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely palvelussa on välttämätöntä lain 5 §:ssä mainittuja tietojen välittämiseksi palvelun kautta. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarve syntyy lain 5 §:n asettamasta palvelun tietoturvallisuusvaatimuksesta.

Traficom.fi:ssä on upotettuna Dream Broker Oy:n palvelussa julkaistuja videoita.

Traficom ja Väylävirasto ovat hankkineet yhdessä konsulttityön, jonka tavoitteena on luoda ehdotus, miten C-ITS-palveluita kannattaisi Suomessa toteuttaa ja mitkä erityisesti viranomaisten roolit ovat palveluiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin toteuttamisessa sekä valvottaessa C-ITS-palveluita ja C-ITS-yksiköitä. Osana työtä konsultti haastattelee tilaajien asiantuntijoita ja ulkoisia asiantuntijoita.

Traficom käyttää sidosryhmärekisterissä olevia henkilötietoja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) säädettyjen esteettömyyteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Traficomin ja sidosryhmien välillä, ajantasaisen tiedon jakamiseen, sekä uutiskirjeen lähettämistä varten. 

5G Momentum -ekosysteemi on tiedonvaihdon avoin foorumi ja henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksena on jakaa tietoa 5G:stä ja siihen liittyvien muiden uusien teknologioiden ajankohtaisista asioista. Henkilötietoja käytetään, kun ryhmälle lähetetään 5G Momentumin uutiskirje, kutsuja ryhmän tilaisuuksiin tai kyselyitä ajankohtaisista aiheista tai halutaan tiedottaa jostakin teemaan liittyvästä ajankohtaisesta asiasta. 

Traficomin Digitaaliset yhteydet -palvelukokonaisuus käsittelee sidosryhmärekisterissä sidosryhmien edustajien henkilötietoja siltä osin kuin henkilö on jonkun Traficomin sidosryhmän 
jäsen. Henkilötietojen käsittelyn avulla hoidetaan suhteita eri sidosryhmien edustajiin ja tehdään yhteistyötä Traficomin lakisääteisiin tehtäviin liittyen.

Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien asiakasyhteydenottolomakkeilla ja puhelimitse asiakkaat voivat olla yhteydessä viraston palveluntuottajaan kysyäkseen kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin, tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyviä kysymyksiä.

Traficomin mobiilisovellusten tietosuojaselosteet

Traficomin mobiilisovelluksien tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen.

Traficomin uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Traficomin eri uutiskirjeiden tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen,

Webropol-kyselyiden tietosuojaselosteet

Traficomin Webropol-kyselyiden tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen.