Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 21 maj utfärdat en ändring till föreskriften GEN M1-3 om marktjänster på trafikflygplatser. Genom ändringen tas i bruk ett förfarande som gäller deklarationer för leverantörer av marktjänster, samt ett krav på godkännanden för teckengivare. Föreskriften träder i kraft den 3 juni 2024, men det ges en övergångstid på tre månader för uppfyllande av de nya kraven om deklarationer och godkännanden.

För det första har man förtydligat utbildnings- och behörighetskraven för teckengivare som ger rangeringssignaler åt luftfartyg. Enligt 47 § i luftfartslagen samt ICAO:s och EU:s bestämmelser ska teckengivarna ha ett godkännande, men förutsättningarna för att få ett sådant har inte tidigare fastställts i Finland. Däremot finns det inte längre någon laggrund för det tillstånd för utbildning för teckengivare som nämns i Traficoms avgiftsförordning, så det kommer troligtvis att strykas.

För det andra är tillhandahållande av marktjänster deklarationspliktig verksamhet i enlighet med artikel 37 i EASA-förordingen (2018/1139), men sådana deklarationer har inte hittills i praktiken krävts i Finland. Genom denna föreskriftsändring tas deklarationsförfarandet i bruk och fastställs närmare krav på det. 

För det tredje har man redan på förhand tagit hänsyn till de bestämmelser om marktjänster som håller på att utarbetas vid Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet EASA, så att övergången till de framtida EU-bestämmelserna blir smidigare för finländska trafikflygplatser, tjänsteleverantörer och flygbolag. Dessutom har man avlägsnat sådana krav som redan ersatts med EU-lagstiftningen.

Ytterligare information:

Leila Iikkanen, jurist, leila.iikkanen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6039
Pasi Piirainen, specialsakkunnig, pasi.piirainen(at)traficom.fi