Anvisningen för tillämpning av leddjupgående i farlederna och angivelsemetoden för farledsdjupet på sjökorten uppdateras vid årsskiftet

Vid årsskiftet ersätts den tidigare anvisningen för handelssjöfartens leddjupgående med en ny version, och sättet som farledsdjupet anges på sjökorten ändras. Genom ändringarna förbättras transporteffektiviteten och transportsmidigheten. De första N2000-sjökorten kommer att publiceras efter att ändringen tagits i bruk, vilket innebär att alla N2000-kartor genast från början kommer att ha enhetliga sjökortsangivelser.

Arbetsgruppen som utgjort en del av  farleds- och sjökortsreformen N2000 och som granskat bästa praxis i samband med användningen av farleder samt anvisningar och farledsspecifika uppgifter färdigställde sitt arbete i maj. Principerna och praxisen bakom användningen av farleder och hur farlederna kommer att anges på sjökorten kommer att ändras från den nuvarande metoden.

Hur farledsdjupet anges på sjökorten ändras


I framtiden vill man erbjuda allt mer omfattande information om farlederna för sjöfararna, och frångå användningen av motsägelsefulla angivelser.

”Man har märkt att det nuvarande sättet att ange farledsinformation är svårtolkat, och torde delvis ha lett till att leddjupgåendet har en för stor påverkan i hur farlederna används. I och med att vi övergår till N2000-referensnivån kommer leddjupgåendet inte längre att visas för handelssjöfartens farleder på sjökortet, utan i en separat sjöfartspublikation. Farledens leddjupgående är djupgåendet på det dimensionerande fartyget som valts för dimensionering av farleden. I de nya anvisningarna ersätts termen leddjupgående med termen dimensionerat djupgående, berättar ordföranden för arbetsgruppen, överinspektör Stefan Engström.”

Farledernas användare handleds i framtiden att hitta närmare uppgifter i andra navigationspublikationer, där farledsspecifik information kan framställas i större detalj och där man kan ge tydligare anvisningar till användarna.

”Det nya angivelsesättet är närmare den internationella praxisen som används annorstädes. Ändringen förbättrar både transportens effektivitet och smidighet, vilket också innebär att transporten är mer miljövänlig”, säger Engström.

Anvisningen för tillämpning av leddjupgående för handelssjöfarare uppdateras

Utgående från arbetsgruppens observationer kommer en ny anvisning om principerna och tillämpningen av farledernas djup, riktad till handelssjöfarare, att ersätta den nuvarande (Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ) från år 2011.  I den nya anvisningen har man försökt att tydligare föra fram bl.a. frågor om ansvar.

”Anvisningen publiceras på hösten, och tas i bruk innan årsskiftet. Vi kommer att ordna infotillfällen och skapa material till stöd för hur anvisningen ska tillämpas. Samarbetet med intressentgrupper och kommunikation är i nyckelställning för att ändringen ska förstås och tas i bruk”, berättar Engström.

Man bad i maj om utlåtanden av intressentgrupper om utkastet till anvisningen om praxisen med djup i farleder.

Farledsuppgifter av hög kvalitet i nyckelställning

Att kunna använda farlederna mer säkert och effektivt är ett av de centrala målen med N2000. I nyckelställning är farledsuppgifter av hög kvalitet: ”I samband med ändringen har Trafikledsverket uppdaterat farledsuppgifterna, och i framtiden kommer dessa också att hållas uppdaterade bättre”, berättar Pasi Salminen som är expert på farledsunderhåll vid Trafikledsverket. Information om farlederna erbjuds till användarna genom farledskort som man håller på att förnya.

Trafikledsverket kommer under åren 2021–2022 att skapa den nya tjänsten Dynamiskt farledskort. I den samlar man under samma användargränssnitt geodata om farleder, infrastrukturdata, information om omständigheter, operativ data samt information om tjänster som tillhandahålls av intressentgrupper, såsom hamnar. Man har också uppmärksammat behovet av verktyg som kan bedöma farkosternas rörelse horisontellt.  ”Som en del av det dynamiska farledskortet kan också detta verktyg erbjudas farkosterna. Orsaken till detta är uttryckligen att förbättra säkerheten”, fortsätter Pasi Salminen.

De första N2000-sjökorten publiceras vid årsskiftet

De första N2000-sjökorten kommer att publiceras vid årsskiftet, efter att den nya anvisningen om farledsdjup och sjökortsangivelserna tagits i bruk.

”Vi ville ge anvisningen om farledsdjup och sättet att ange djup på farlederna möjlighet att bli klara innan publikationen av N2000-sjökorten inleds. Vi kan vara nöjda med den här angivelsemetoden och vi kan genast från början ta i bruk enhetliga N2000-sjökort”, säger chef Jouni Lappalainen.

All information om ibruktagande av N2000 och förberedelser inför det finnas på Traficoms N2000-webbplats (Extern länk).

Mer information

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Stefan Engström, överinspektor, stefan.engstrom(at)traficom.fi, tfn 029 534 6724, på Twitter @stefuEng
Jarmo Mäkinen, ledande sakkunnig vid Traficom, jarmo.makinen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6746

Trafikledsverket

sakkunnig, farledsunderhåll Pasi Salminen, pasi.salminen(at)vayla.fi, tfn. 029 534 3373