Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begäran om utlåtande: Användning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan i luftfart (OPS M1-32)

Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om de föreslagna ändringarna av föreskrift OPS M1-32, Användning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan i luftfart. Föreskriftsändringen omfattar det första skedet för de övergångstider som fastställs i EU:s förordning om drönare, 2019/947.

Förordning 2019/947 blir tillämplig från den 1 juli 2020. Artikel 21.1 i förordningen inkluderar dock en övergångstid, enligt vilken deklarationer som avgetts av operatörer av obemannade luftfartyg eller likvärdig dokumentation som utfärdats på grundval av nationell rätt fortsätter att gälla till och med den 1 juli 2021. Utgående från denna övergångsbestämmelse kan alltså anmälningspliktig verksamhet fortsätta i enlighet med tidigare nationella regler fram till den 1 juli 2021, varefter regler i enlighet med förordning 2019/947 börjar tillämpas.

På grund av övergångstiderna i förordningen måste den nationella föreskriften OPS M1-32 förbli i kraft, eftersom den utgör grunden för verksamhet enligt anmälningar som gjorts tidigare och eventuella undantag som beviljats för syftet samt för verksamhet vid modellflygplansklubbar under övergångstiden. Syftet är att ändra föreskrift OPS M1-32 så att den blir tidsbestämd; i första skedet fram till den 30 juni 2021 och därefter för modellflygplansklubbar fram till den 30 juni 2022. Samtidigt ska tillämpningsområdet för föreskriften preciseras så att det motsvarar tillämpningsområdet för tillåtna övergångstider i förordning 2019/947. I övrigt görs enbart vissa rättelser som observerats vara nödvändiga i föreskriften.

Vi ber om utlåtanden om utkastet till föreskrift senast den 22 juni 2020. Utlåtandena kan lämnas in till ämbetsverkets registratorskontor per e-post på kirjaamo@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM. Vi ber att utkastets ärendenummer TRAFICOM/42450/03.04.00.00/2020 anges som referens i utlåtandet och för kommentarer ska helst kommentarstabellen här användas. Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.

Ytterligare information

Allmän e-postadress angående obemannad luftfart: rpas(at)traficom.fi
jurist Leila Iikkanen, tfn 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi