Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Begränsningarna av antalet passagerare i kollektivtrafiken upphör inom HUS-området och i Egentliga Finland

Inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt upphör begränsningarna av antalet passagerare i kollektivtrafiken den 25 april 2021. Inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upphör begränsningarna den 23 april 2021. Utifrån den aktuella lägesinformationen begränsar Transport- och kommunikationsverket Traficom inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för Satakunta sjukvårdsdistrikt.

Med anledning av anmälningarna som samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gjorde utredde Traficom i mars behovet att begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom sjukvårdsdistriktens område för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i trafikmedlen. På basis av utredningen begränsade Traficom det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften inom området för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 25.3–23.4.2021 och inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 27.3–25.4.2021.

Inom området för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upphör begränsningarna på fredag den 23 april 2021 och inom HUS-området på söndag den 25 april 2021. Utifrån de utlåtanden som erhållits av hälsovårdsmyndigheterna är det inte längre nödvändigt på det sätt som förutsätts i lagen att begränsningarna fortsätter.

”Leverantörerna av transporttjänster har gjort bra insatser för att förbättra hälsosäkerheten i trafiken. Stort tack till dem och alla passagerare som genom sitt eget agerande tar hänsyn till medpassagerarna. Vi har dock ännu inte nått normala förhållanden och därför lönar det sig att komma ihåg att lagen om smittsamma sjukdomar kräver att aktörerna t.o.m. den 30 juni 2021 vidtar särskilda åtgärder för att förhindra coronavirusets spridning”, säger Traficoms överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Satakunta

Med anledning av anmälan som Satakunta sjukvårdsdistrikt gjort har Traficom utrett behovet att temporärt begränsa antalet passagerare i trafikmedlen inom området för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i trafikmedlen. Ärendet har utretts tillsammans med aktörerna inom branschen. Enligt ämbetsverkets bedömning är åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de andra åtgärder som redan vidtagits tillsvidare tillräckliga och det är inte nödvändigt att begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin.

Ytterligare information

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576. Twitter @Saarimaki

 

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021 blev Transport- och kommunikationsverket Traficom en behörig hälsosäkerhetsmyndighet. I lagen föreskrivs om Traficoms befogenhet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Traficom kan fatta ett beslut om begränsningar om det är uppenbart att åtgärderna för att upprätthålla hygiennivån och tillräckligt glesa förhållanden inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Genom beslutet får Traficom ålägga en skyldighet att begränsa det största tillåtna antalet passagerare hos en leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer. Beslutet får fattas för högst en månad åt gången och det ska omedelbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.