De första understödda rutterna för fartygstrafiken kan nu sökas

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ansökningsförfarandet för skötseln av de första sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt. Rutter som identifierats behöva s.k. coronastöd är förbindelser som trafikeras från Åbo eller Nådendal via Åland till Stockholm samt förbindelser som trafikeras från Åbo eller Nådendal via Långnäs till Kapellskär.

Dessa förbindelser utsätts för ett offentligt upphandlingsförfarande med tanke på att få det totalekonomiskt sett förmånligaste alternativet som kan få understöd för trafikering. Konkurrensutsättningen är en öppen konkurrens för alla rederier som kan tillhandahålla ett fartyg som registrerats under ett EU-lands flagga och transporterar resenärer och frakt samt uppfyller de övriga villkoren i anbudsbegäran. Konkurrensutsättning för rutten Åbo/Nådendal-Åland-Stockholm tur och retur är öppen t.o.m. den 5 oktober 2020 och rutten Åbo/Nådendal-Långnäs-Kapellskär tur och retur t.o.m. den 5 oktober 2020. Att vinna en konkurrensutsättning betyder dock inte att man automatiskt åläggs skyldighet att bedriva allmän trafikplikt eller att man automatiskt får stöd.

”Vi har ansett att efter konkurrensutsättningen är de mycket sannolikt att vi kommer att ålägga en skyldighet att bedriva allmän trafikplikt för dessa två rutter. Syftet med stödet är att säkerställa att Finland har en nödvändig och tillräcklig sjötransportkapacitet i fråga om industrins behov, resenärer och försörjningsberedskapen. Vi följer situationen aktivt för alla rutter”, berättar överdirektör Jarkko Saarimäki.

I upphandlingsförfarandet bedöms bl.a. rederiernas förmåga att fullgöra den allmänna trafikplikten samt det erbjudna fartygets lämplighet för skyldigheten i fråga. Understöd beviljas den som bedriver sjöfart och som tillhandahåller den totalekonomiskt sett förmånligaste sjöfarten. Begäran om anbud finns på adressen www.hankintailmoitukset.fi

Konkurrensutsättningen baserar sig på ett tilläggsanslag som riksdagen beviljade för sjötrafiken

Riksdagen antog i juni ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för att tillhandahålla tjänster som omfattas av åläggande av den allmänna trafikplikten inom sjötrafiken. Statsrådet utfärdade en förordning som preciserar användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom ålägga en trafikplikt på en viss rutt och ge bidrag ur tilläggsanslaget, om förbindelsen i fråga konstateras vara nödvändig.

Ytterligare information:

överdirektör Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, tfn 040 836 0397.  Twitter @Saarimaki (Extern länk)
direktör Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, tfn 029 534 5396