Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hygien- och avståndsåtgärder blir obligatoriska för leverantörer av transporttjänster

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavi-russjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22 februari 2021 och skyldigheterna är i kraft t.o.m. den 30 juni 2021.

Aktörerna har tidigare förfarit frivilligt på basis av rekommendationerna men nu blir åtgärderna tvingande direkt med stöd av lagen. Syftet med dessa åtgärder är att upprätthålla hälsan och förhindra smittspridning. Genom att tillämpa enhetliga metoder tryggas ett säkert resande och att transportsystemet fortsätter att fungera.

Skyldigheterna gäller aktörer inom persontrafiken, såsom buss- och taxiföretag, utövare av spårtrafik, rederier och övriga bolag som utövar persontrafik inom sjötrafiken, flygbolag samt övriga aktörer som organiserar kollektivtrafik och övriga persontransporter oberoende av antalet personer som transporteras. Skyldigheterna gäller också hamnar, flygplatser och passagerarterminaler.

Vi tackar alla aktörer för att ni redan frivilligt vidtagit en hel del åtgärder som förbättrar hälsosäkerheten. Genom att effektivera dessa åtgärder kan vi ytterligare öka kundernas förtroende för tjänsterna.

Åtgärder som blir förpliktande på basis av lagen om smittsamma sjukdomar

  1. Kunderna ska ha möjlighet att upprätthålla tillräcklig hygien, t.ex. möjlighet att tvätta händerna. Man ska till exempel erbjuda kunderna handdecinfieringsmedel.
  2. Kunderna ska ges instruktioner som förhindrar spridning av smitta, till exempel om upprätthållande av tillräckliga avstånd, rengöring av händerna och användning av ansiktsmask.
  3. Rengöringen av utrymmena och ytorna som kunderna och passagerarna använder ska effektiveras. Fäst också uppmärksamhet vid effektiv luftkonditionering.
  4. Kundernas vistelse i utrymmena och i trafikmedlen ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Aktörerna hänvisas att följa THL:s rekommendationer.
  5. Man ska styra passagerarna när de stiger på och av ett trafikmedel så att de kan hålla tillräckliga avstånd.

Åtgärderna gäller trafikmedlen samt stationer, terminaler och andra motsvarande inomhusutrymmen  samt avgränsade utrymmen utomhus där resenärerna stiger på eller av ett trafikmedel.

Tillsyn genom myndighetssamarbete

Kommunerna, regionförvaltningsverken och Transport- och kommunikationsverket Traficom samarbetar när de övervakar att åtgärderna genomförs. Om man upptäcker brister i hygien- eller avståndsåtgärder hänvisas kunden i första hand att direkt kontakta tjänsteleverantörer, till exempel den som ansvarar för transporten eller utrymmena.

Upprepade brister kan anmälas till Traficom . Om åtgärderna för styrning av hygien, avstånd och passagerarströmmarna inte är tillräckliga och om det med tanke på sjukdomsläget är nödvändigt kan Traficom i sista åtgärd fatta beslut om att begränsa det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet när det gäller transporter på över 10 personer.

Det behövs en plan för styrning av passagerarströmmarna - Traficom kommer att ge ytterligare anvisningar

Lagen om smittsamma sjukdomar ålägger leverantörer att utarbeta en skriftlig plan över styrningen av passagerarströmmarna. Leverantören ska foga planen som en del till sin beredskapsplan. Planen ska göras tillgänglig för kunderna i utrymmet med undantag för personuppgifter. Planen ska på begäran också visas för kommunen, regionförvaltningsverket och Traficom.

Traficom håller på att ge anvisningar för utarbetandet av planen och vi uppmanar aktörerna att utarbeta planen så snart som möjligt.

Länkar till övriga myndigheters anvisningar och rekommendationer

Ytterligare information

Vägtrafik: Mikko Västilä, ledande sakkunnig, mikko.vastila@traficom.fi, tfn 029 534 5584. Pasi Hautalahti, teamledare, pasi.hautalahti@traficom.fi, tfn 029 534 6503

Kollektivtrafik: Meeri Niinisalo, jurist, meeri.niinisalo@traficom.fi, tfn 029 534 6514

Spårtrafik: Jouko Pirttimäki, överinspektör, jouko.pirttimaki@traficom.fi, tfn 029 534 6834

Luftfart: Johan Skjäl, ledande sakkunnig, johan.skjal@traficom.fi, tfn 029 534 6115 (vecka 8 Jari Latvala, specialsakkunnig, jari.latvala@traficom.fi, tfn 029 534 7004)

Hamnar, sjöfart och övrig sjötrafik: Matti Aaltonen, ledande sakkunnig, matti.aaltonen@traficom.fi, tfn 029 534 6701