Hygien- och avståndsåtgärder blir obligatoriska för leverantörer av transporttjänster – möjliggör tryggt resande

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavirussjukdomen. Ändringen träder i kraft den 22 feb-ruari 2021 och skyldigheterna är i kraft t.o.m. den 30 juni 2021.

Aktörerna har tidigare förfarit frivilligt på basis av rekommendationerna men nu blir åtgärderna tvingande direkt med stöd av lagen. Syftet med dessa åtgärder är att upprätthålla hälsan och förhindra smittspridning. Genom att tillämpa enhetliga metoder tryggas ett säkert resande och att transportsystemet fortsätter att fungera.

Skyldigheterna gäller aktörer inom persontrafiken, såsom buss- och taxiföretag, utövare av spårtrafik, rederier och övriga bolag som utövar sjötrafik, flygbolag samt övriga aktörer som organiserar kollektivtrafik och övriga persontransporter oberoende av antalet personer som transporteras. Skyldigheterna gäller också hållplatser, hamnar och terminaler.

"Leverantörerna av transporttjänster har redan frivilligt vidtagit många åtgärder som ökar hälsosäkerheten och genom att effektivera dessa åtgärder kan vi ytterligare öka kundernas förtroende för tjänsterna", konstaterar överdirektör Jarkko Saarimäki vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Åtgärder som blir förpliktande på basis av lagen om smittsamma sjukdomar

  1. Kunderna ska ha möjlighet att upprätthålla tillräcklig hygien, t.ex. möjlighet att tvätta händerna. Man ska till exempel erbjuda kunderna handdesinficeringsmedel.
  2. Kunderna ska ges instruktioner som förhindrar spridning av smitta, till exempel om upprätthållande av tillräckliga avstånd, rengöring av händerna och användning av ansiktsmask.
  3. Rengöringen av utrymmena och ytorna som kunderna och passagerarna använder ska effektiveras.
  4. Kundernas vistelse i utrymmena och i trafikmedlen ska ordnas så glest som det bara är möjligt i enlighet med THL:s rekommendationer med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga.
  5. Man ska styra passagerarna när de stiger av och på ett trafikmedel så att de kan hålla tillräckliga avstånd.

Åtgärderna gäller trafikmedel och utrymmen som är öppna eller begränsade för allmänheten inomhus samt med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus.

Resesäkerheten beror också på själva resenären

Genom de nya författningarna vill man se till att resenärerna ska kunna resa så tryggt som möjligt. Vi ska också alla sörja för resesäkerheten: håll avstånd, använd mask, sköt handhygien.

Tillsyn genom myndighetssamarbete

Kommunerna, regionförvaltningsverken och Transport- och kommunikationsverket Traficom samarbetar när de övervakar att åtgärderna genomförs. Om man upptäcker brister i hygien- eller avståndsåtgärder ska man i första hand direkt kontakta tjänsteleverantörer, till exempel den som ansvarar för transporten eller utrymmena.

Upprepade brister kan anmälas till Traficom. Om åtgärderna för styrning av hygien, avstånd och passagerarströmmarna inte är tillräckliga kan Traficom fatta beslut om att begränsa det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. "Vi vill in i det längsta undvika att fatta beslut om att begränsa trafik och transport och därför är aktörernas egna åtgärder av avgörande betydelse", konstaterar Saarimäki.

Ytterligare information

Så här anmäler du upprepade brister till Traficom .

Jarkko Saarimäki, överdirektör, jarkko.saarimaki@traficom.fi, tfn 029 539 0576