Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Leverantörer av marina bränslen ska skicka sina kontaktuppgifter till Traficom

Finlands lag förutsätter en offentlig förteckning över alla leverantörer av marina bränslen. Dessa aktörer ska meddela sina kontaktuppgifter till Transport- och kommunikationsverket Traficom som publicerar uppgifterna på sin webbplats.

Miljöskyddslagen för sjöfarten förutsätter att alla leverantörer av marina bränslen som levererar marina bränslen i Finland ska underrätta Traficom om att de utövar sådan verksamhet. 

Som anmälan räcker ett e-postmeddelande som skickas till Traficoms registratorskontor (registrator@traficom.fi) med rubriken "Anmälan från leverantör av marina bränslen". 

E-postmeddelandet ska innehålla leverantörens kontaktuppgifter för beställning av fartygsbränsle. Kontaktuppgifterna publiceras på Traficoms webbplats så att de kan användas av rederier och fartyg.

Ytterligare information

Hanna Suutarla, specialsakkunnig, tfn 029 534 7356, hanna.suutarla@traficom.fi  

Bakgrundsinformation

Förteckning över leverantörer av marina bränslen i Finland .

Miljöskyddslagen för sjöfarten

11 a § (29.6.2021/669)

Skyldigheter för leverantörer av marina bränslen

Sådana leverantörer av marina bränslen som levererar marina bränslen i Finland ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om att de utövar sådan verksamhet.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091672 (Extern länk)