Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Snabbt 5G redan tillgängligt för över 1,8 miljoner hushåll i Finland

Det snabba 5G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s fanns tillgängligt under ideala förhållanden för mer än 1,8 miljoner hushåll vid slutet av år 2020. Andelen var alltså 67 procent av alla hushåll. 5G-nätet är koncentrerat i bosättningscentra samt vid huvudlederna.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat de första 5G-täckningsuppgifterna på basis av de uppgifter som det samlat in från teleföretagen. "Vid slutet av år 2020 täckte ett 5G-nät med en hastighet på 100 Mbit/s 67 procent av de finländska hushållen och litet över 2 procent av Finlands landareal" säger kommunikationsmarknadsexpert Joonas Sotaniemi. Den ännu snabbare mobiltäckningen på 300 Mbit/s täckte 60 procent av hushållen, vilket är cirka 1 procent av landarealen. 5G-basstationer finns redan i 109 kommuner och det totala antalet basstationer i Finland är nära 3 000. 

Vid årsskiftet täckte 4G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s 17 procent av Finlands landareal, vilket motsvarar 93 procent av de finländska hushållen. Hastigheterna finns tillgängliga under ideala förhållanden när nätet inte är överbelastat, när det inte finns några hinder mellan användaren och basstationen och när apparaten är ny och snabb.

På kartan visas täckningsområdena för 4G 100 Mbit/s och 5G 100 Mbit/s i Finland vid slutet av år 2020.
Bild 1. 4G- och 5G-täckningen för mobilnätet med en hastighet på 100 Mbit/s under ideala förhållanden.

Det snabba mobilnätet byggs upp på villkor av användarantalet

De snabba mobilnäten byggs först upp i bosättningscentra. Kommunspecifikt sett finns alla hushåll i Helsingfors, Grankulla, Kervo, Mariehamn och Reso inom ett område där det finns ett 5G-nät som klarar 100 Mbit/s. Vid sidan om bosättningscentra byggs mobilnäten först upp i samband med de största vägnäten. Vid slutet av 2020 täckte 5G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s 17 procent av Finlands stam- och riksvägar samt 18 procent av bannätet. Motsvarande siffror för 4G-nätet med en hastighet på 100 Mbit/s är 57 procent av såväl stam- och riksvägar som järnvägar.

På kartan visas hur stor andel av stam- och riksvägarna samt av järnvägarna 4G 100 Mbit/s och 5 G Mbit/s täckte vid slutet av år 2020.
Bild 2. 4G- och 5G-täckningen för mobilnätet med en hastighet på 100 Mbit/s under ideala förhållanden vid stam- och riksvägar samt vid järnvägar.

Det är sannolikt att 5G-nätets tillväxttakt ökar när allt flera nya frekvensband införs. Detta behövs trots att 4G-nätet antagligen räcker till de flesta användningsbehoven i den närmaste framtiden, kräver till exempel vissa användningsfall för automatiserad trafik 5G-nät med låg fördröjning. Enligt rapporten om kostnaderna för kommunikationsnät för trafikleder som utfärdats på uppdrag av Traficom är framtidens utmaning att många trafiklösningar kräver oavbruten kapacitet, till exempel garanterad nedladdningshastighet på 30 Mbit/s eller 100 Mbit/s, vilket på många ställen ännu inte idag kan uppnås.

Kartor över mobiltäckningen och förändringar i dem beskrivs i Traficoms animation (Extern länk) (YouTube).

Information om beräkningen av mobiltäckningen

Uppgifterna om mobiltäckningen som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in av operatörerna baserar sig på gemensamma frekvensområdesspecifika gränsvärden för signalstyrka. Täckningen representerar områden där tjänsten i fråga är tillgänglig med en normal terminalutrustning för mobilnätet utomhus på en cirka 1,5 meters höjd ovanför markytan.

Med teoretisk eller beräknad mobiltäckning avses att den angivna hastigheten finns tillgänglig inom området i fråga under ideala förhållanden. Dessa hastighetsspecifika täckningar beaktar alltså inte till exempel att nätet blir långsammare då det finns andra som använder samma nät inom samma område, att byggnader eller naturhinder kan bidra till att nätet blir långsammare eller att egenskaperna i den utrustning man använder kan medföra lägre hastighet. Det är fråga om täckningar utomhus och de anger därför inte inomhustäckning.

Hushållens tillgång till nätet beräknas på basis av hur stor andel av hushållen finns inom nätets teoretiska täckning. Den geografiska täckningen beräknas utifrån markarealen.

I Traficoms datainsamling syftar 5G-nätet till ett nät som antingen enbart använder 5G-nätets teknologi eller delvis också utnyttjar 4G-nätets egenskaper. Täckningen av 5G-nät som enbart använder 5G-nätets teknologi är än så länge ganska liten eftersom de högre frekvensband som de utnyttjar är först i ett skede när börjar tas i drift.

Mer information

Undersök infokartor i Monitori (Extern länk) för att få information om mobilnättäckningen inom ditt område.

Hushållens tillgång till mobilnätet per kommun och landskap samt geografiska täckningar (Extern länk)

I Traficoms datainsamling används enhetliga definitioner och vid insamlingen av mobiltäckningen används till exempel frekvensområdesspecifika gränsvärden för signalstyrka som är enhetliga för hastighetsklasserna. Läs närmare om dem i definitionsdokumentet (Extern länk).

Undersökning om kostnaderna för kommunikationsnät på trafikleder (Extern länk), gjorts på uppdrag av Traficom. (på finska) 

Joonas Sotaniemi, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi

Elina Pallas, specialsakkunnig, tfn 0295 390 126, elina.pallas@tarficom.fi