Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Stabil säkerhetsutveckling inom tågtrafiken – var uppmärksam vid plankorsningar

Läget för järnvägssäkerheten i Finland är fortsättningsvis bra, och i synnerhet passagerarsäkerheten ligger på en utmärkt nivå. Detta framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms årsrapport om säkerheten på järnvägarna där läget för järnvägssäkerheten år 2020 granskas. Transport- och kommunikationsverket garanterar säkra resor på järnvägarna och vill påminna väganvändarna om att vara särskilt uppmärksamma vid plankorsningar.

”Inom järnvägssektorn har man bedrivit ett långsiktigt arbete för att utveckla kompetensen och säkerhetskulturen. Tack för det! Det behövs dock fortsättningsvis ansträngningar för att förbättra säkerheten. En bra säkerhetskultur bidrar till att säkerhetsorganisationssystemen fungerar i det praktiska arbetet, vilket naturligtvis förbättrar säkerheten inom hela sektorn”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

Coronapandemin minskade klart passagerartrafiken år 2020, vilket även hade positiva effekter för säkerheten inom tågtrafiken. På lång sikt har tågtrafikens säkerhet förbättrats klart, och allvarliga olyckor är mycket sällsynta. I fjol skedde en allvarlig urspårningsolycka i tågtrafiken, och inga kollisioner alls inträffade. En stor brand inträffade inom tågtrafiken år 2020. Trots det låga antalet olyckor sker det dock årligen allvarliga tillbud i tågtrafiken, såsom fel vid säkerställande av tågens framfart och passering av Stop-skyltar.

Var uppmärksam vid plankorsningar – tåget kan inte väja

Majoriteten av de personskador som inträffar på järnvägarna beror på att någon blir överkörd av ett tåg. Det finns ingen tydlig utvecklingstrend i fråga om antalet personer som blir överkörda per år. I allmänhet dör 50–60 personer årligen till följd av att de blivit överkörda av tåg. I största delen av fallen har personen avsiktligen ställt sig framför tåget.

En annan typ av olycka som årligen orsakar flera dödsfall är plankorsningsolyckor. År 2020 inträffade totalt 20 plankorsningsolyckor, varav fem klassades som allvarliga. Både antalet olyckor och antalet dödsfall i olyckorna ligger lite under genomsnittet för de senaste åren.

”Var särskilt uppmärksam när du närmar dig en plankorsning. Det är inte möjligt för tåget att väja, så det är alltid väganvändaren som är skyldig att väja. Du ska vara uppmärksam på trafiken och inte fokusera exempelvis på telefonen. Även om vägen är bekant, får du inte glömma att vara försiktig. Alla vägtrafikanter ska agera säkert vid plankorsningar, också fotgängare och cyklister”, påminner ledande sakkunnig Kirsi Pajunen.

Säkerheten vid växlings- och banarbeten behöver förbättras

Säkerheten vid växlingsarbeten har förbättrats klart i Finland under 2010-talet, men fortsättningsvis inträffar det många olyckor och tillbud vid dessa arbeten. År 2020 inträffade två allvarliga olyckor vid växlingsarbeten, och antalet olyckor och tillbud förändrades inte heller särskilt mycket från året innan.

Typiska avvikelser vid spårarbeten, såsom korsande av byggarbetsplats, olovliga banarbeten och misslyckande att säkerställa rälsens framkomlighet, medför risker för såväl tågtrafiken som banarbetarna. Vi behöver fortsättningsvis arbeta för att förbättra säkerheten, även om vi kan se en liten förbättring i fråga om säkerheten vid banarbeten.

Läs Transport- och kommunikationsverkets årsrapport om säkerheten på järnvägarna (på finska)

Ytterligare information:

Kirsi Pajunen, ledande sakkunnig, kirsi.pajunen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6830