Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Statsunderstöd till kommunerna för genomförande av högkvalitativa förhållanden för gång och cykeltrafik

År 2023 stöder staten infrastrukturprojekt som förbättrar förhållandena för gång och cykeltrafik med 3,5–9 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas för kommuners gatunät eller för andra projekt på kommunal mark som förbättrar förhållandena för och ökar attraktiviteten för gång- och cykeltrafik till vardags. Målet är att skapa bättre möjligheter för resor till fots eller med cykel till vardags samt på så vis förbättra trafikens smidighet och minska utsläppen från trafiken.

Statsunderstöd kan beviljas till enskilda kommuner och för gemensamma projekt mellan kommuner. Syftet med investeringsprogrammet för gång och cykling är att snabba på genomförandet av högkvalitativa förhållanden för gång och cykeltrafik samt genom det förbättra möjligheterna i hela landet för resor till fots och med cykel till vardags.  

Beloppet för understödet är högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Ansökan ska lämnas in senast den 18 augusti 2023 kl. 16.15.  

”Inom investeringsprogrammet önskar vi få in ansökningar för i synnerhet objekt som är viktiga ur de sökande kommunernas synvinkel, till exempel centrala promenadområden, huvudnätet för cykeltrafiken samt förbindelser mellan viktiga platser för ärenden och kollektivtrafikens hållplatser. Högkvalitativa förhållanden lockar folk till att ta sig fram till fots och med cykel till vardags”, säger Antti Rahiala, specialsakkunnig vid Traficom. 

Försök till att uppfylla kommunernas behov med hjälp av tidigarelagd tidsplan 

Tidsplanen för ansökan om statsunderstöd för 2023 har tidigarelagts med ungefär två månader jämfört med i fjol. Under de närmaste åren är målet att anpassa tidsplanen för ansökan så att den bättre motsvarar kommunernas behov och genomförandet av statsunderstödsprojekt.  

År 2018 publicerade kommunikationsministeriet ett program för att främja gång och cykling som syftar till att öka andelen resor till fots och med cykel med 30 procent före år 2030. En av åtgärderna är investeringsprogrammet för gång och cykling. Kommuner beviljades understöd från investeringsprogrammet för första gången år 2018. Hittills har över 200 projekt i över 70 kommuner fått understöd. 

Ansökningsblanketten och mer information om ansökan finns på Traficoms webbplats (Extern länk) 

Informationstillfälle angående ansökan om statsunderstöd inom investeringsprogrammet för gång och cykling år 2023 ordnas 24.5.2023 (Extern länk) 

Ytterligare information

Antti Rahiala, specialsakkunnig, antti.rahiala@traficom.fi , tfn 029 534 5383,