Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom delade ut stjärnor för digitala förbindelsers tillgänglighet – se kommunspecifika klassificeringar

I Transport- och kommunikationsverket Traficoms bredbandsklassificering granskar man fasta nätförbindelsernas tillgänglighet och mobilnätens täckning i finländska kommuner. Av kommunerna fick 28 minst 4,5 av 5 stjärnor. Kommuner med stort invånarantal fick högre stjärnklasser, eftersom både fasta nät och mobilnät byggs där det finns flest användare. 56 kommuner fick mindre än 2 stjärnor. Traficoms årliga bredbandsklassificering mäter den digitala infrastrukturens tillgänglighet i Finland.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna för hurdana förutsättningar de har att ta i bruk olika digitala lösningar i fråga om infrastrukturen. Goda nätförbindelser är en betydande faktor för många konsumenter vid valet av bostadsort, till exempel på grund av distansarbete, digitalisering av jordbruksverksamhet eller distanshobbyer. En funktionssäker och tillräckligt snabb internetförbindelse är en nödvändighet i många vardagsfunktioner. Digitala förbindelser garanterar för sin del att människor trivs i kommunen i decennier framöver.

Traficom har beräknat en stjärnklassificering för alla finländska kommuner enligt hur utvecklade kommunens fasta nät och mobilnät är. Grankulla, Mariehamn, Jakobstad och Reso fick fem stjärnor i klassificeringen. De är små kommuner till arealen med bra nättillgänglighet hemma och när man rör sig utomhus. Av städer med stort invånarantal fick Esbo, Helsingfors, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda 4,5 stjärnor. Sammanlagt 28 kommuner fick minst 4,5 stjärnor. 

Bild 1. På kartan presenteras antalet stjärnor i Traficoms bredbandsklassificering i kommuner.
Bild 1. Antalet stjärnor i kommunerna i Finland enligt Traficoms stjärnklassificering.

Vid granskning av kommungrupper som Statistikcentralen bestämt kan man konstatera att urbana kommuner klarade sig bra i klassificeringen, de fick i medeltal 4 stjärnor. Tätortskommuner fick i medeltal 3 stjärnor och landsbygdskommuner i sin tur 2,5 stjärnor. ”Näten byggs till stor del där det finns mest bebyggelse. Förutom skillnader mellan kommuner kan det vara betydande skillnader inom kommunerna i fråga om nättillgängligheten, till exempel mellan tätbebyggda centrum och glesbebyggda förorter”, berättar Joonas Sotaniemi, specialsakkunnig.

Bild 2. I tabellen presenteras antalet stjärnor i olika klasser i kommunbaserad områdesindelning: urbana kommuner fick 4 stjärnor, landsbygdskommuner 2,5 stjärnor och tätortskommuner 3 stjärnor
Bild 2. Genomsnittligt antal stjärnor i Traficoms bredbandsklassificering i olika kommungrupper.

Finland skiljer sig från andra länder i fråga om användning av mobilnät och fasta nät

"I de flesta andra länder används mobilnät huvudsakligen när man rör sig utomhus och hushållen använder framför allt fasta förbindelser till hushållets behov. I Finland använder knappt hälften av hushållen endast mobilförbindelser antingen via telefon eller till exempel 4G-/5G-modem”, förtydligar Marja Heinonen, specialsakkunnig. Enligt Traficoms konsumentundersökning har en klar majoritet av invånarna i kommuner med över 50 000 invånare tillgång till både fast nätanslutning och mobilnätsförbindelse hemma. I mindre kommuner använder knappt hälften av hushållen endast mobilförbindelser antingen via telefon eller 4G-/5G-modem. 

Det totala antalet stjärnor beskriver situationen för kommunens digitala infrastruktur, som skapar en grund för användningen av digitala tjänster. I bostadsområden av olika storlek finns små skillnader i hur många olika tjänster som används via internetförbindelsen. I kommuner med över 50 000 invånare har över hälften ringt internetsamtal och tittat på tv-serier eller filmer på nätet, medan mindre än hälften i mindre kommuner hade ringt internetsamtal och mindre än hälften i landskommuner hade tittat på tv-serier eller filmer. I de största kommunerna behöver 44 procent internetförbindelse i hemmet för att arbeta, medan andelen i kommuner med mindre än 50 000 invånare är endast 37 procent och i landskommuner 41 procent.

Användningen av tjänsterna kan emellertid i någon mån återspegla befolkningsstrukturen i regionerna och beskriver inte nödvändigtvis enbart möjligheterna att använda nättjänster. I undersökningen fanns det inga skillnader mellan regionerna i fråga om huruvida de nätanslutningar som respondenterna använder räcker till för de egna behoven, utan i alla regioner var man i huvudsak nöjd med de förbindelser som erbjuds.

Bakgrund

I beräkningen av antalet stjärnor har man använt tillgången till förbindelser med en nedladdningshastighet på 30, 100 och 1 000 Mbit/s i det fasta nätet, det vill säga den procentandel av de hushåll i kommunerna som hade tillgång till fasta nät för hastigheten i fråga i slutet av förra året. I fråga om mobilnät beaktas hushållstäckningen i ett nät med en nedladdningshastighet på 100 och 300 Mbit/s samt vägtäckningen i ett nät med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s. Nedladdningshastigheten för mobilnätet motsvarar den maximala hastigheten under idealiska förhållanden. 

Uppgifterna om tillgången till det fasta nätet och mobilnätets täckning baserar sig på de uppgifter som Traficom samlar in hos teleföretagen. Dessa uppgifter återspeglar slutet av 2022. Uppgifterna om användningen av tjänster i olika områden baserar sig på en konsumentundersökning som Traficom lät utföra hösten 2022, undersökningen genomfördes av IROResearch Oy. I undersökningen intervjuades 2 000 personer som fyllt 15 år. Förutom att uppgifterna publiceras, så används de även i Traficoms handlednings- och tillsynsarbete.