Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Traficoms år 2020: vi garanterade smidig och säker mobilitet för människor, data och varor under coronaåret

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) publicerade i dag översikten Traficoms år 2020, som sammanfattar de viktigaste sakerna från verksamhetsåret. Coronapandemin gjorde året mycket exceptionellt för hela Finland.

”Vi förbättrade funktionssäkerheten och säkerheten hos trafiken och det digitala samhället i Finland. Cybersäkerheten fick år 2020 en ännu mer strategisk roll i skyddet av tjänsterna för medborgarna, företagens information och leveranskedjorna”, understryker Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa. ”En av våra inspirerande uppgifter är även att svara för utarbetandet av en strategisk lägesbild av trafiknätet och utvecklingen av en nationell prognosmodell för trafiken i anslutning till den. Utöver dessa stöder vi försök inom vår sektor, utifrån vilka innovationer och tjänster för framtiden kan uppstå.”

Coronapandemin ökade användningen av digitala tjänster och inverkade på trafiken

Det exceptionella året syntes i en ökad användning av olika digitala tjänster. Mängden information som överfördes och antalet samtal som ringdes via kommunikationsnät ökade med flera tiotals procent. Vi följde i synnerhet med mobilnätens driftsäkerhet och telekommunikationsföretagens funktionsförmåga under undantagstillståndet: kapaciteten räckte till och näten fungerade i huvudsak utan stora störningar.

Coronapandemin inverkade kraftigt även på passagerar- och persontrafiken. Antalet passagerare i samtliga kollektiva trafikmedel sjönk avsevärt. Dessutom har luft- och sjötrafiken till stor del varit avbruten. Sjötrafiken ålades skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster för att trygga försörjningsberedskapen, transportbehoven och persontrafiken. Likaså ålades en del flygrutter att tillhandahålla offentliga tjänster för att trygga regionernas ekonomiska och sociala utveckling. 

Verksamhetsåret 2020 beviljade vi en stor mängd statsstöd och understöd som mildrar coronapandemins effekter samt genom vilka mobilitet och transport samt nätanslutningar och media främjas. 

Smidighet och säkerhet i trafiken

Verksamhetsåret 2020 trädde den nya vägtrafiklagen och den nya sjötrafiklagen i kraft, vilka ökar smidigheten och säkerheten i trafiken samt skapar förutsättningar för en digitalisering och säker automatisering av trafiken. Tillsammans med andra aktörer arbetade vi för att göra lagarna och de praktiska ändringarna mer kända. I fjol inledde vi även förberedelserna för de ändringar som regleringen av taxitrafiken och den nya drönarlagen medför för år 2021.

Nya frekvenser för 5G-nätet

Finlands progressiva frekvenspolitik och frekvensauktioner har gjort det möjligt att snabbt bygga upp 5G-nät och -tjänster i hela landet. Under det gångna året ordnade Traficom en frekvensauktion och ett nytt frekvensområde öppnades för 5G-näten. För närvarande används 5G-mobilteknik redan på över 100 orter i Finland. Vi måste även framöver garantera tillräckligt med frekvenser för de funktioner och tjänster som nya teknologier möjliggör, eftersom vårt samhälle alltmer stöder sig på trådlös kommunikation. 

Cybersäkerhetens betydelse allt större och mer strategisk i framtiden 

Cybersäkerheten har fått allt större betydelse i takt med att användningen av digitala tjänster ökar. Dessutom förde coronatiden med sig mängder av olika typer av bedrägeriförsök, som ytterligare ökade antalet kontakter till Traficoms Cybersäkerhetscenter. Årets största dataläckage var fallet vid psykoterapicentret Vastaamo, där vi bistod polisen i utredningen. Vi skapade webbplatsen tietovuotoapu.fi till hjälp för offren för dataläckaget, och på den samlade vi i snabb takt information tillsammans med myndigheter och organisationer. 

Vårt Cybersäkerhetscenter utvärderade informationssäkerheten hos Coronablinkern som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvecklat innan applikationen lanserades. Därtill publicerade vi en guide om cybersäkerhet till stöd för organisationsledningar och verktyget Cybermätaren för utveckling av informationssäkerheten. 

Vi fortsatte även arbetet med att främja cybersäkerheten för spårtrafiken i samarbete med olika aktörer. 

För en renare miljö

Utöver att vi producerade information om klimatmålen beviljade vi statsstöd bland annat för främjande av gång och cykling. Genom olika understöd främjar man minskade utsläpp i trafiken samt folkhälsan och fysisk aktivitet. Vi påverkade även internationellt för att begränsa växthusgasutsläppen inom sjöfarten. Allt som allt beviljade vi statsstöd om cirka 400 miljoner euro under det gångna året.

Innovationer, försök och utnyttjande av data

Den snabba utvecklingen av nya teknologier möjliggör nya verksamhetsmodeller och tjänster. Genom att möjliggöra försök inom automatisering av trafiken sätter vi fart på uppkomsten av användarorienterade tjänster som gör vardagen smidigare. Framtidens trafiktjänster kommer i allt högre grad att utnyttja data – till stöd för den snabba utvecklingen av dataekonomin främjade vi även gemensamma verksamhetsprinciper och uppförandekoder inom området. 

I en 5G-innovationstävling som genomfördes i samarbete med kommunikationsministeriets förvaltningsområde sökte vi kompetens som möjliggör nya 5G-tjänster eller ger nytt mervärde åt existerande produkter och tjänster. 5G-försök främjade vi genom nätverkssamarbete. 

Finlands samarbetsmodell är unik

Under 2020 hade vi även ett nära samarbete med myndigheter, företag, forskningsinstitut och andra intressenter på ett sätt som även internationellt sett är unikt. Det är en av Finlands stora styrkor. Coronapandemin gjorde samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer ännu närmare.  

Vi bevakade Finlands intressen i flera internationella trafik- och kommunikationsforum. Genom ett internationellt myndighetssamarbete främjade vi år 2020 bland annat trafiksäkerhet, automatiserad trafik och en lägesbild av cybersäkerheten samt tillgången till trådlösa nätverk i gränsområden.

Läs mer om Traficoms verksamhetsår 2020 (Extern länk) (på finska, översättningen på svenska kommer senare)

Mer information

Transport- och kommunikationsverket Traficoms medietjänst, tfn 029 534 5648