Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Övervakning av skyldigheterna för leverantörer av samhällsomfattande tjänster

Traficom följer regelbundet upp att de samhällsomfattande tjänsterna tillhandahålls och övervakar att de utsedda leverantörerna iakttar de ålagda skyldigheterna. Traficom kan vidta åtgärder på basis av ett klagomål från kund eller genom att ta upp ärendet till prövning på eget initiativ

Traficoms tillsynsärenden kan gälla t.ex. tillgång till abonnemang, prissättning av abonnemang eller kvalitet på abonnemang.

Traficom övervakar prissättningen av samhällsomfattande tjänster och jämför den med kommunikationstjänsternas allmänna prisnivå. Till frågan vad som är ett rimligt pris på ett abonnemang kan Traficom ta ställning endast i enskilda fall.

Om leverantören av samhällsomfattande tjänster inte följer sina skyldigheter kan Traficom bestämma att företaget rättar sitt förfarande inom rimlig tid. Ett åläggande kan vid behov förenas med vite.