Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rättigheter för användaren av onlineplattform

På internet finns många tjänster som lagrar eller publicerar innehåll som skapats av användare. Onlineplattformar är ett typiskt exempel på sådana tjänster. På denna webbplats berättas om de bestämmelser som berör användare av onlineplattformar som gäller från och med den 17 februari 2024 när förordningen om digitala tjänster träder i kraft. I fråga om plattformsjättar trädde regleringen i kraft redan på sommaren 2023.

Rätt att anmäla olagligt innehåll

Om du stöter på innehåll, produkter eller tjänster på nätet som du misstänker vara olagliga har du rätt att anmäla din observation till tjänsten, det vill säga leverantören av onlineplattformen eller värdtjänsten. Tjänsteleverantören ska tillhandahålla ett förfarande för mottagande av anmälningar som är enkelt att använda.

Av tjänsteleverantören har du rätt att få

  • bekräftelse på mottagandet av anmälan om du angett dina kontaktuppgifter i anmälan,
  • information om hurdant beslut tjänsteleverantören har fattat med anledning av din anmälan samt
  • information om huruvida man har använt automatiserade metoder för att behandla din anmälan eller i beslutsfattandet.

Om du är missnöjd med beslutet, har du rätt att söka ändring i beslutet hos tjänsteleverantören. Onlineplattformen ska för detta ändamål tillhandahålla ett effektivt och kostnadsfritt internt system för behandling av klagomål.

Vilket innehåll är olagligt? 

Olagligheten föreskrivs i den nationell lagstiftningen eller i EU-lagstiftningen. Traficom kan inte ta ställning till lagligheten. Som olagligt innehåll definieras i lagen till exempel anstiftan till terrorism, olaglig hatretorik, material som hänför sig till sexuellt utnyttjande av barn och kränkningar av immateriella rättigheter.

Gick det inte att lösa problemet med tjänsteleverantören?

Om du har kontaktat tjänsteleverantören men har stött på problem med tjänsteleverantörens förfarande kan du kontakta tillsynsmyndigheten. Traficom är den huvudsakliga övervakaren av förordningen om digitala tjänster, men vissa skyldigheter övervakas av konsumentombudsmannen och dataombudsmannens byrå.

Rättigheter och skyldigheter för innehållsleverantör

När du producerar innehåll till en webbtjänst, lönar det sig alltid att bekanta sig med tjänstens allmänna villkor och handla i enlighet med dem. Dessutom är det bra att ha omfattande kännedom om innehållsproducentens rättigheter och skyldigheter. Här berättar vi om de krav som anges i förordningen om digitala tjänster som gäller från och med den 17 februari 2024. I fråga om plattformsjättar trädde regleringen i kraft redan på sommaren 2023. 

Vem är innehållsproducent?

I det här sammanhanget avser innehållsproducent en fysisk eller juridisk person, exempelvis ett företag eller annan sammanslutning som använder förmedlingstjänster som föreskrivs i förordningen om digitala tjänster. Det vill säga i synnerhet lagringstjänster eller onlineplattformar för att få information eller innehåll som kan användas av andra. Innehållsproducent kan till exempel vara

  • en privatperson som publicerar eget innehåll i sociala medier, såsom bilder eller videor eller uppdaterar sin profil eller kommenterar andras innehåll samt
  • ett företag som annonserar eller säljer sina produkter eller tjänster i sociala medietjänster eller på en extern marknadsplats på nätet.

Dina rättigheter och skyldigheter om du producerar innehåll i tjänster

Närmare information

Uppdaterad