Registraren gör ändringar i domännamn

Kontakta din registrar om du vill göra ändringar i ditt fi-domännamn.

Din registrar gör alla behövliga ändringar i ditt domännamn. Kontakta din registrar om du vill

  • ändra dina kontaktuppgifter
  • förnya domännamnets giltighetstid
  • överföra ditt domännamn till en annan användare
  • säga upp ditt domännamn
  • byta din registrar mot en annan.

Om du inte är säker på om ditt ärende gäller en registrar, se myndigheternas befogenheter.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella och anmäl de behövliga ändringarna direkt till din registrar. Dina kontaktuppgifter uppdateras i Traficoms domännamnsregister. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt från befolkningsdatasystemet eller Patent- och registerstyrelsens register.

Gamla eller bristfälliga kontaktuppgifter, speciellt e-postadress, kan äventyra din rätt till ett fi-domännamn, om du inte kan nås.

Vid behov skickar vi kontakter och beslut som gäller ditt fi-domännamn till de e-post- och postadresser du gett.

Kom också ihåg att det är ett brott att ge osanna uppgifter i en myndighets register.

Förnya ditt domännamn i tid

Fi-domännamnets giltighetstid är 1-5 år. Avtala om förnyandet av giltighetstiden alltid med din registrar.

Du kan överföra ditt domännamn till en annan användare eller säga upp det

Då du inte längre behöver ditt fi-domännamn kan du överföra det till en annan användare. Du kan också avstå från domännamnet genom att säga upp det innan giltighetstiden går ut. Din registrar sköter överföringen och uppsägningen. Domännamnet överförs till en annan användare med domännamnets överföringskod som är giltig 30 dagar.

Din registrar ger råd om hur du ska agera i situationer där ditt domännamn överförs till en annan användare och registraren byts samtidigt. Om du vill befullmäktiga domännamnsmottagarens registrar att överföra domännamnet, ska denna förutom överföringskoden också få koden för registrarbyte.

Byte av registrar

Du kan byta din registrar utan särskilda grunder. Du kan vända dig antingen till din nuvarande eller till din blivande registrar och begära byte. Begäran ska göras skriftligen.

Registraren byts med hjälp av en kod för registrarbyte som är giltig 30 dagar. Registraren ska utföra bytet inom en rimlig tid.

Du ska antingen

  • befullmäktiga den nya registraren att skaffa koden för registrarbyte från den gamla registraren eller
  • själv begära att den gamla registraren ger dig koden för registrarbyte som du sedan sänder till den nya registraren.