Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

5G/6G-teknologi

I projektet DEDICAT6G utvecklas sjätte generationens trådlösa nät (6G) som kommer att införas i början av 2030-talet. Centrala mål är dynamisk utvidgning av täckningsområdet och distribuerad intelligens i applikationer, som används av människor. Målsättningen är att uppnå högre resurseffektivitet, kortare latens och svarstid samt lägre energiförbrukning, lägre drift- och kapitalkostnader och bättre informationssäkerhet, integritet och förtroende. Projektet omfattar fyra användningsområden som ska demonstreras, dessa är intelligent lager, förbättrad användarupplevelse, allmän säkerhet och intelligent motorväg.

Läs mer om projektet DEDICAT6G (Extern länk)

6G Flagship Läs mer om 6G Flagship (Extern länk) (på engelska)

Syftet med projektet SecurePax  (En extern länk) är att utveckla metoder för bättre identifiering av passagerarna och kontroll för att förhindra att förbjudna varor förs ombord på fartyg. I passagerarhamnarna i både Åbo och Stockholm kommer man att starta pilotprojekt för potentiella framtida säkerhets- och IKT-lösningar. I samband med projektet kommer man också att testa 5G-nät i hamnområdet. 

Läs mer om SecurePax (Extern länk) (på finska)

Städer och kommuner

KETO - Vägen till implementering för hållbara tillväxtmiljöer.

Läs mer om KETO (Extern länk) (på finska)

Nosturi

Vägtrafik

Projektet 5G-Safe-Plus studerar trafiksäkerhet och stöder sig på 5G-baserade tidskritiska vägtrafiktjänster, där noggrann information om förhållandena är av avgörande betydelse. I projektet utnyttjas hybridnätslösningar som stöder sig på bland annat 4G, 5G, ITS-G5 och satellittekniker. 

Läs mer om 5G-Safe-Plus (Extern länk) (på engelska)

5G-MOBIX utvecklar och testar funktioner i automatiserade fordon genom att utnyttja 5G-teknik. Projektet kommer att utveckla och testa funktionaliteter hos självkörande fordon med hjälp av innovationer inom 5G-teknik längs flera gränsöverskridande korridorer och urbana försöksplatser. Man tar i beaktande fordonstrafiken, nättäckningen, efterfrågan på service samt specifika juridiska, affärsrelaterade och sociala aspekter. 

Läs mer om 5G-MOBIX (Extern länk) (på engelska)

I projektet NordicWay 3 – Urban Connection kommer man att forska i hur 5G kan utnyttjas i C-ITS-pilotprojekt. NordicWay 3 är en fortsättning på tidigare NordicWay-projekt.

Läs mer om NordicWay 3 (Extern länk) (på finska)

5G ROUTES kommer att genomföra avancerade fältförsök med innovativa CAM (connected automated mobility)-applikationer för att uppnå sömlös drift i en gränsöverskridande 5G-korridor (”Via Baltica-North”) som går över tre medlemsstaters (Lettland-Estland-Finland) gränser. Målet är att försnabba omfattande ibruktagning av interoperabla 5G CAM-ekosystem och tjänster längs digitaliserade motorvägar, järnvägar och farleder i hela Europa.

Läs mer om 5G ROUTES (Extern länk) (pä engelska)

Tieliikenne

Hamnar och sjöfart

Inom digitaliseringsprojektet  PORT OULU Smarter siktar man bland Uleåborg Hamns kunder och aktörer på att utveckla och utnyttja en digitalisering av hamnen. I den multifunktionella miljön skapas genom samarbete en ny typ av dataplattform, i vilken information om hamnens funktioner och lägesbild samlas. Utvecklingsåtgärderna för områdets digitala infrastruktur omfattar också lösningar för lokala anslutningsbehov. 

Läs mer om det digitala projektet PORT OULU Smarter (Extern länk) (på finska)

Huvudsyftet med projektet 5GFINLOG (5G Future Innovation Platform for Logistics) är att skapa och grunda en ny typ av 5G-baserad test- och innovationsplattform för logistik- och hamnsektorn i FredrikshamnKotka hamn. 

Läs mer om 5GFINLOG (Extern länk) (på finska)

ARPA (Applied Research Platform for Autonomous Systems) är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsinitiativ mellan Åbo yrkeshögskola and Yrkeshögskolan Novia. Projektet kommer att skapa en ambitiös ny plattform för tillämpad forskning i autonoma system där olika aktörer kan utföra konkret forskning- och utveckling gällande intelligenta operativa miljöer 

Läs mer om ARPA (Extern länk) (på engelska)

Projektet Sea4Value SMARTER (Smart terminals) fokuserar på att digitalisera hamnverksamheten och dess syfte är att ge lätt reproducerbara lösningar för passagerar- och fraktterminal. 

Läs mer om Sea4Value SMARTER (Extern länk) (på engelska)

Porin merilogistiikkakeskus utgörs av tre hamnar i Björneborg och fungerar som tillväxtplattform för business.  Ett 5G-privatnät avsett för testanvändning håller på att färdigställas på området. Nätet är avsett för hamnen och områdets företag. 

Läs mer om Porin merilogistiikkakeskus privatnät (Extern länk) (på finska)

MASSPorts är ett världsomspännande nätverk av föregångare inom autonoma fartyg och hamnfunktioner, där Finland representeras av kommunikationsministeriet.

Läs mer om nätverket MASSPorts  (Extern länk)

5G inom sjöfarten Ålcom och Ericsson vill stöda utvecklingen av 5G-tillämpningar för sjöfartens behov. Därför erbjuder företagen dem som är intresserade testmöjligheter i Ålcoms nät på Åland.

Projektet Sea4Value Fairway siktar till att följa upp demonstrationer och experiment som viktiga milstolpar på vägen mot ett intelligent och autonomt transportsystem inom sjöfarten: Experiment med intelligent farledsnavigation, arbetsmiljö ePilotage (på land) och experiment fjärrlotsning. 

Läs mer om Sea4Value Fairway (Extern länk) (på engelska)

Satama

Drönare

Drolo-projektet undersöker, utvecklar och testar lösningar för trafikstyrning i det lägre luftrummet, 5G-förbindelser och utnyttjande av printad och inbyggd elektronik. Projektet testar även smarta drönarservice för hamnar, användning av drönare i närheten av flygstationer, väderservice för drönare samt lämpligheten av väte som energikälla för drönare.

Läs mer om Drolo -projektet (Extern länk) (på engelska och finska)

GOF 2.0 Integrated Urban Airspace VLD fortsätter arbetet som påbörjades i GOF USPACE projektet. Syftet med GOF 2.0 är att på ett säkert och hållbart sätt demonstrera operativa funktioner för samordnandet av UAS, eVTOL och bemannad luftfart i täta stadsmiljöer genom att utnyttja ATM och U-space service och system.

Läs mer om GOF 2.0 (Extern länk) (på engelska)

I projektet 5G!Drones undersöker man hur drönare kan kopplas till 5G. 
Målet för 5G!Drones är att genomföra försök med flera UAV-användningsfall gällande eMBB, URLLC, och mMTC 5G-tjänster och validera 5G prestationsnivåkrav som stöder sådana svåra användningsfall. 

Läs mer om 5G!Drones (Extern länk) (på engelska)

Projektet VEDDrönarlösningar som stöder koldioxidsnålhet i södra Finland vill genomföra pilotprojekt med drönartjänster och främja koldioxidneutrala och utsläppsfria drönartjänster. Man riktar in sig på såväl logistikbranschens behov som distansbevakning, miljöövervakning samt nya former av affärsverksamhet som ersätter förbränningsmotordrivna rörelse- och transportformer. 

Läs mer om VED (Extern länk)  (på finska)

VED – Low-carbon Drone Solutions (koldioxidsnåla drönarlösningar) användningsmodeller och rekommendationer för inledande åtgärder.

Läs mer om VED (Extern länk) (på engelska)

VED – Koldioxidsnåla energieffektiva drönare I projektet utvecklas användningen av drönare för observation av vädret på vägarna och utvärderas mer energieffektiva metoder.

Läs mer om VED  (Extern länk)(på finska)

Drone

Spårtrafik

Digirata Framtidens järnvägar behöver en modern och kostnadseffektiv lösning som säkerställer transportformens konkurrenskraft. I projektet bygger man en testbana och ett laboratorium, som ger möjligheter att starta ett på europeisk nivå banbrytande pilotprojekt för dataöverföring på järnvägarna. 

Läs mer om Digirata  (Extern länk) (på finska)

Raideliikenne

Avslutade projekt

Målet med det nya projektet för intelligent trafik på riksåttan, Vt 8 Älyväylä, är att starta ett långsiktigt arbete för att öka intelligensen i landsvägsnätet.

Läs mer om Vt 8 Älyväylä (Extern länk)

Projektet The FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) fokuserar på hur städerna kan använda självkörande minibussar på ett systematiskt sätt. Målet är att upphandla en automatiserad busslinje. 

Läs mer om FABULOS (Extern länk) (på engelska9

5G Drive  Horizon 2020-projektet 5G-DRIVE: 5G HarmoniseD Research and TrIals for serVice Evolution between EU and China (2018-2021) kommer att testa och validera interoperabiliteten mellan Eu:s och Kinas 5G-nät på frekvensbandet 3,5 GHz för snabbt mobilt bredband (eMBB) och frekvensbanden 3,5 och 5,9 GHz för V2X-scenarion. 

Läs mer om 5G Drive (Extern länk) (på engelska)

Route51 är ett koncept inom vilket man bereder projekt för att utveckla stamväg 51 till ett intelligent väg-ekosystem för teknologier och tjänster för intelligent trafik.

AUTOMOTO är ett projekt som Trafikledsverket genomför och hela kommunikationsministeriets förvaltningsområde stöder i vilket man undersöker det nuvarande tillståndet och utvecklingsbehov för Finlands huvudleder med tanke på automatiserad trafik. Projektet är en del av helheten NordicWay 3.

Läs slutrapporten (Extern länk)

Ekosystemet LuxTurrim5G är en branschöverskridande företags- och forskargrupp som leds av Nokia och som skapar den digitala ryggraden för smarta städer och nya databaserade tjänster i två parallella projekt: LuxTurrim5G+ för det av ekosystemet utvecklade konceptet med smarta lyktstolpar mot produktifiering och praktisk provanvändning. Projektet Neutral Host Pilot skapar en plattform som använder data på ett tillförlitligt och säkert sätt samt utvecklar nya digitala tjänster för städernas behov. Neutral host-operatörsmodellen bedöms och provanvänds samtidigt i praktiken.

Läs mer om LuxTurrim5G (Extern länk) (p engelska)

ASCENT – Demonstratör för licensassisterad spektrumåtkomst i satellitnät.  Att hitta och förstå flaskhalsarna i protokollen i ett delningsscenario som involverar en satellitförbindelse med hög latens är en av utmaningarna i projektet. Tillämpbarheten av licensierad delad åtkomst (LSA) konceptet undersöks och valideras med demonstrationer på systemnivå. 

Läs mer om ASCENT (Extern länk) (på engelska)

Målet för projektet 5G-RANGE är att planera, utveckla, genomföra och validera mekanismer för att göra 5G-nätet till en kostnadseffektiv lösning för internetuppkoppling i glesbygdsområden. 

Läs mer om 5G-RANGE (Extern länk) (på engelska)

Projektet Sat5G kommer att utveckla 5G-satellitkommunikation genom att fastställa optimala lösningar för satellitbaserade anslutningsnät och trafikavlastning.

Läs mer om Sat5G (Extern länk) (på engelska)

Priority kommer att bedriva forskning och utveckling av samt genomföra försök med kommunikationslösningar för myndigheter och företag i glesbygden. Ett huvudmål kommer att vara att komplettera verksamhetskritiska röst- och meddelandetjänster med bredbandskapacitet med hjälp av kommersiella trådlösa 4G- och 5G-nät. Projektet kommer att fokusera på tre tillämpningsscenarion: 1) efterlysning och gripande, 2) intelligenta landsbygdsföretag och 3) nödcentralverksamhet. Lösningarna kommer att genomgå försök i befintliga nät genom att plattformen 5G-Force och scenario-specifika teknologilösningar. 

Läs mer om Priority (Extern länk) (på finska)

5G Test Network Finland (5GTNF) erbjuder en enhetlig teknikmiljö för forskning och försök. Syftet med projektet 5G-FORCE är att forska i och utveckla 5G-tekniken samt den relaterade 5G-testnätverksmiljön för behoven hos forsknings- och utvecklingsprojekt i olika vertikaler.

Läs mer om 5G-FORCE (Extern länk) (på engelska)

GOF USPACE var ett EU-projekt för att utveckla trafikstyrningssystem för drönare för åtta storskaliga demonstrationer. Projektet startade 2018 och avslutades i början av 2020. Baserat på resultaten av projektet lämnades via finansiären JU SESAR slutsatser och rekommendationer för utveckling av ett trafikledningssystem och kommunikationslösningar till Europeiska flygsäkerhetsbyrån EASA. 

Läs mer om GOF USPACE (Extern länk) (på engelska)

5GKIRI var ett 5G-nätverksprojekt som involverade åtta städer. Syftet med projektet var att säkerställa städernas beredskap att stöda byggandet av 5G-nät via snabba och enhetliga rikstäckande processer. I projektet deltog utöver Traficom Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Åbo och Vanda som finansiärer av projektet. Projektet genomfördes av Sitowise Oy.  Projektet avslutades den 31 mars 2019 och det har lett till flera fortsatta diskussioner och egna fortsatta projekt i städerna.

Läs mer 5GKIRI  (på finska)

5G-toimintavarmuus var ett försök som genomfördes av Traficom, Turun ammattikorkeakoulu och Nokia. I försöket undersökte man genom mätningar funktionssäkerheten i 5G-nätets radiogränssnitt samt radiostörningars inverkningar och utredningar av dem i 5G-miljön 2018–2020.

I 5G-Väylä, Trafikledsverkets utredning, undersökte man hur trafikledsmyndigheten kan agera för att möjliggöra 5G och tjänster som uppkommer via 5G, hur hanteringen av trafikledsegendom skulle kunna dra nytta av snabba datakommunikationsnät och vilka den privata och offentliga sektorns roller och samarbetsmodeller i utvecklingen av denna typ av nät är.

Läs mer 5G-Väylä   (på finska)

Projektet The UrbanSense gäller utbyggnad av en 5G-testmiljö och innovationsplattform som använder ny teknik för att övervaka stadsmiljön. 

Läs mer om the UrbanSense (Extern länk) (på finska)

5G-XCAST fokuserar på att möjliggöra rundradiosändningar och multisändningar för femte generationens trådlösa system. 

Läs mer om 5G-XCAST (Extern länk) (på engelska)

Uppdaterad