Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vindkraftverken inverkar på både trafik- och kommunikationsnäten. Vindkraftverken kan påverka funktionen hos kommunikationsnät som baserar sig på radiofrekvenser. Vindkraftverken utgör även flyghinder vars konsekvenser på luftfartens säkerhet ska beaktas. I samband med byggandet av vindkraftverk till havs ska man på motsvarande sätt beakta konsekvenserna på sjöfartens infrastruktur. På den här sidan beskrivs närmare de ovan nämnda konsekvenserna som vindkraftverken har. Här finns även information om förfaringssätt gällande vindkraftverken.    

Vindkraftverk och kommunikationsnät

En vindkraftpark är ett omfattande byggprojekt som kan ha smärre konsekvenser på nästan alla radiosystem i närheten. Vindkraftverken kan dämpa en radiosignal som går genom vindkraftparken eller också kan en radiosignal med stor effekt reflekteras från vindkraftverkets konstruktioner, vilket stör mottagningen av signalen. Därför är det viktigt för de som bygger vindkraftverk att informera alla kända användare av radiosystemen inom byggområdet om att ett vindkraftverk ska byggas. Ett lämpligt koordineringsavstånd är cirka 30 kilometer. I tabellen finns användare av radiofrekvenser vars verksamhet inom radionäten kan påverkas av vindkraftverken.

Suomen Turvallisuusverkko Oy
(www.erillisverkot.fi (Extern länk))
riksomfattande
Försvarsvakten (www.mil.fi (Extern länk))riksomfattande
Meteorologiska institutet (www.ilmatieteenlaitos.fi (Extern länk))riksomfattande
Finavia (www.finavia.fi (Extern länk))riksomfattande

Fintraffic Lennonvarmistus Oy (www.fintraffic.fi/fi/ans (Extern länk))
VTS Finland (www.vtsfinland.fi (Extern länk))

riksomfattande
Transport- och kommunikationsverket TRAFICOM (www.traficom.fi (Extern länk))flyghinderstillstånd och havsvindkraft 
Teleoperatörer:

TeliaSonera Finland Abpj (www.telia.fi (Extern länk))
Elisa Abpj (www.elisa.fi (Extern länk))
DNA Oy (www.dna.fi (Extern länk))
Digita Oy (www.digita.fi (Extern länk))
Edzcom Oy (www.edzcom.com (Extern länk))
Cinia Group Oy (www.cinia.fi (Extern länk))
Ålands Telekommunikation Ab (www.alcom.ax (Extern länk))

riksomfattande

 

 

 

Ålands landskap och närområden

Områdets el- och energibolag 
Områdets kommuner och städer 
Vattenverk i områdets kommuner och städer 
Lokalradio 
Områdets nödcentral 
Andra användare av radiosystem i det omgivande området, t.ex. industrin 

Vindkraftaktörerna bör sträva efter att i samarbete med olika instanser och med framförhållning lösa eventuella utmaningar i användningen av kommunikationsnäten för att hindra störningar från att uppstå. Vid behov kan man be Transport- och kommunikationsverket (radiotaajuudet@traficom.fi) om mer information om vilka som använder frekvenserna eller om masterna vid bygge av vindkraftverk.

Vindkraftverk och flygsäkerhet

Vindkraftverk utgör flyghinder och därmed ska deras konsekvenser på flygtrafiken och -säkerheten utredas. 158 § i luftfartslagen (864/2014) förutsätter att man för att resa vindkraftverk, de lyftkranar som behövs för att resa dessa samt eventuella andra höga hinder som projektet kräver har ett flyghindertillstånd innan konstruktionerna reses. Här (Extern länk) finns mer information om att skaffa flyghindertillstånd. Kraftverken ska förses med hinderljus i enlighet med villkoren i flyghindertillståndet.

Havsvindkraft och beaktande av sjötrafikens infrastruktur

Om en vindkraftpark till havs ligger i närheten av farleder eller fartygens trafikeringsområden kan detta orsaka olägenheter både för fartygens radarsystem och för sjöfartsstyrningens (VTS Finlands) radarkontroll samt orsaka fara för sjöfartens säkerhet.

Vid Finlands kust finns mer än 10 000 kilometer allmänna farleder som sprids längs Finlands kust. I kustområdena finns dessutom cirka 100 fasta VTS-radar som styr sjötrafiken. På grund av det omfattande farleds- och radarnätverket förläggs havsvindkraftparker ofta även relativt nära farleder eller mellan en farled och en VTS-radar. Då vindkraftverk planeras i havsområden ska man redan i början av planeringen fästa uppmärksamhet vid farledsnätet, sjöfartens säkerhetsanordningar samt sjöfartens radarsystem som i sin tur ställer krav på lämpliga havsvindkraftsområden ur sjöfartens synvinkel. Det är förbjudet att bygga vindkraftverk i farledsområdet eftersom detta förhindrar sjöfarten i de områden som anvisats för dem. Även förankringsområden och infartsområden till farlederna är viktiga delar av farledsstrukturen och samma tillgänglighetskrav gäller dessa. Alla farleder i Finlands handelssjöfart omfattas av trafikstyrningen vars centrala iakttagelseredskap är radar. Radarn måste fungera störningsfritt och om havsvindkraftprojektet orsakar störningar på radarn ska olägenheten kompenseras med en ny radar.

I projekt för havsbaserad vindkraft där vindkraftverkens konsekvenser på sjöfarten eller sjöfartens infrastruktur inte har utretts grundligare, får vindkraftverk inte planeras närmare än 1,5 kilometer från farledens begränsningslinjer eller fartygens ankringsområden för att säkerställa sjöfartens säkerhet och störningsfria trafikering.

I norra havsområden kan vintersjöfarten även förutsätta att det principiella avståndet på 1,5 km mellan havsbaserade vindkraftverk och farlederna samt ankringsområdena ska ökas för att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för sjöfarten.

Traficom kan utvärdera ovan nämnda avståndskrav närmare när konsekvenserna för den havsbaserade vindkraftparken bl.a. på sjöfartens positionerings- och radarsystem och på sjöfartssäkerheten och användningen av trafiklederna har utretts.

Inom den ekonomiska zonen ska avståndet mellan trafiksepareringssystemen  och fartområden för sjöfart i öppen sjö samt mellan ledarnas infartsområden och havsvindskraftsområden vara 1-3 sjömil.

Dimensioneringen av avståndskravet för området ska övervägas närmare bland annat på basis av projektområdets placering, säkerställandet av verksamhetsförutsättningarna för vintersjöfart, relevanta utredningar av projektet och sjöfartsaktörernas riskbedömningar.

Vi rekommenderar att man kontaktar Traficom och VTS Finland om detaljerna i utredningen redan i början av projektplaneringen. Detsamma gäller havsområden som är lämpliga för havsvindkraft ur sjöfartens synvinkel.

Mer information:

Havskraftverksprojekt: Transport- och kommunikationsverket, jani.koiranen@traficom.fi

Användningen av frekvenser och master: Transport- och kommunikationsverket, radiotaajuudet@traficom.fi

Flyghinderstillstånd: https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/flyghinder (Extern länk)

Vindkraftparkernas konsekvenser på radiosystem och minskande av negativa konsekvenser

Anvisningar om byggande av vindkraftve (Extern länk) (endast på finska)

Uppdaterad